Obebodd ö i utskärgården: Ängsön, Haninge kommun

 

Ängsön utanför Ornö är den största nu obebodda ön i Stockholms skärgård. Den har tillsamman med ett stort antal mindre öar och kobbar i närheten inköpts av Statens naturvårdsverk. Området anses främst på grund av öarnas talrika vikar och strändernas utformning vara ett högklassigt friluftsområde. Det skall förklaras som naturreservat och kommer därmed att för framtiden säkerställas för naturvårdsändamål.

Ön har varit obebodd sedan 1871. Då flyttade de tre småsyskonen August, Valdemar och Henning Pettersson till sina släktingar på Fjärdlång; deras föräldrar hade dött i ”kräftan”. Vid Ängsö by finns resterna av torparfamiljens boningshus och lagård; några stockar håller ännu samman i en stugknut. Här finns en starkt tuvad gräsmark med många örter.

Genom landhöjning och uppgrundning har flera mindre öar förenats – Ängsön har bildats. Vatten avsnör ännu tidvis Gjusskär från Marskär. Albeståndet i myrmarken mellan Jukviken och Marskärsfladen är fördelat på två parallella stråk; det har tidigare växt på två stränder. Marskärsfladen håller på att växa igen men har ännu en fri vattenyta; dess förbindelse med havet är bruten.

Marskär upptas til stor del av kala hällar och trädfri rished. De inre delarna rymmer hällmarktallskog. Den egentliga Ängsön är mera skogklädd; hedtallskogen är näringsrikare med risdominerat fältskikt och mossor i bottenskiktet.

Klippstranden dominerar på Ängsön. Dess utseende och vegetation varierar bland annat beroende på lutning, exposition, bergartens sammansättning och vittringssprickornas karaktär. På de släta hällar som påverkas av vågor och havsis växer endast alger och lavar. Särskilt framträdande är det svarta bältet av skorplaven Verrucaria maura (saltlav) ovan vattenlinjen.

I sprickor och andra fördjupningar avviker mikromiljön från den på det kala berget; i dem påträffas landvegetationens första utposter mot havet. Groningsmöjligheterna för dessa klippstrandens kolonisatörer ökar ju mer söndertrasad grunden är. Då de första kärlväxterna grott i dessa skyddade lägen binder de med sina rötter nytt material som sedan kan ge ytterligare grogrund.

Stränder med stenar och block är i anslutning till klippstranden oftast väl exponerade och ursvallade. Till följd av vattnets och isens nötning är de fria från kärlväxter. I mera skyddade lägen är block-stenstranden svagare ursvallad och innehåller mera fint material. Här samlas också organiskt material; växtdelar och fint substrat fyller mellanrummen mellan block och stenar; ju mer ju längre från vattenlinjen man kommer. Slutligen täcks stranden av växter.

Sandstränder finns på några ställen. De är rika på block och sten och ofta överlagrade av växtdelar, mest tång. Österudden avskärs i NV–SO av ett sandstråk; där finns rena sandstränder. Viken kallas Badviken!

[Haninge naturskyddsförening, Blad #9, 10 augusti 1972.]

Aktuellt tillägg

Ängsön ingår numera i naturreservatet Fjärdlång som är ett typiskt exempel på skärgårdsnatur. Ändamålet med reservatet är att bevara områdets värden för friluftslivet samt att bevara vegetation och djurliv.Naturreservatet omfattar ett större skärgårdsområde med de stora öarna Fjärdlång, Ängsön-Marskär, Långholmen-Bockholmen och ett antal mindre öar, kobbar och skär. I reservatet finns skogar som varit orörda länge. På Fjärdlång har delar av det gamla odlingslandskapet restaurerats och sköts genom betesdrift. Kobbar, skär och mellanliggande vatten är värdefulla för sjöfågel. Ögruppen är ett omtyckt utflyktsmål och har några av skärgårdens bästa natthamnar samt gästhamn. Vandrarhem, stuguthyrning och campingplats finns också i reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att bland annat landstiga på Ängsön-Marskär eller färdas inom området 100 meter från stranden samt inom öns vikar, under tiden 1 februari – 15 augusti.

Se också >> Kartskiss över Ängsön

Se också >> Ängsön (Haninge kommun), 28–31 maj 1971

One Response to Obebodd ö i utskärgården: Ängsön, Haninge kommun

  1. […] kända. Naturreservatet omfattar ett större skärgårdsområde med de stora öarna Fjärdlång, Ängsön-Marskär, Långholmen-Bockholmen och ett antal små öar, kobbar och […]