Vattenfall satsar svagt och gärna utomlands

26 november 2009

Vattenfall – aktiebolaget som till 100 % ägs av svenska staten – skall leda omställningen till förnybar energi i Sverige. Företagets satsning på forskning och utveckling skall vara tydligt riktad mot en ökad andel förnybart i produktionen.

Trots detta satsar Vattenfall endast nio procent av sin utvecklings-budget på förnybara energikällor.

Vågkraftsanläggning

De förnybara energikällor som Vattenfall använder är vindkraft, vattenkraft, biobränsle, solenergi och havsenergi. – Havsenergi är ett kollektivt namn för sådana tekniker som vågkraft, saltkraft och havsströmsenergi.

Vattenfall tvekar med finansiering till utveckling av vågkraft i Sverige men ger istället stöd till projekt utomlands.

Detta innebär att det svenska vågkraftprojektet i Lysekil hamnat i svårigheter.

Samtidigt satsar Vattenfall på vågkraft i bland annat Portugal, Irland och Storbritannien.

[Bild: Bohuslänningen]

SL


Charles Darwin och apornas uppkomst

24 november 2009

 

bild: public domainCharles Darwin, 1854

Idag för 150 år sedan, den 24 november 1859 fanns Charles Darwins bok om arternas uppkomst, i original On the Origin of Species, på bokhandelsdiskarna, men bara i en första upplaga med ett-tusen-två-hundra-femtio exemplar. Redan efter ett par dagar var boken slutsåld, men efter en månad kom ett omtryck av den första upplagan.

Charles Darwin (12 februari 1809–19 april 1882) förklarade nu livsformernas mångfald och deras anpassning till sina livsvillkor utan att hänvisa till någon skapande vilja. Han påstod att organismernas skönhet och ändamålsenlighet skulle vara resultat av slumpmässiga processer, utan att Gud överhuvudtaget hade varit inblandad.

De nya teorierna hade inte enbart inomvetenskaplig betydelse. De hade också betydelse för människornas uppfattning om sig själva, sin religion och sitt samhälle. Detta kunde inte lämna många filosofiskt intresserade oberörda.

Folk förstod nu också att Darwin hade försett dem med nya förfäder: aporna – även om han inte sade det öppet. Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829) hade redan femtio år tidigare framkastat idén att människorna härstammar från aporna, men hans tankar hade aldrig nått fram till allmänheten. — Darwins gjorde det!

Hornet (1871); public domain

Att kalla någon för apa är än idag nedsättande, men var det mera för hundra år sedan. Darwins utvecklingslära kom att lägga grunden till den mera försonliga syn på aporna som bröt igenom under 1900-talet. De var ju inte bara lika oss, de var också våra förfäder, även om de som släktingar ofta hade betraktats som mindre välkomna. När så människorna blev ”nakna apor” blev aporna samtidigt ”ludna människor”.

— Karikatyr i The Hornet 1871.

Vetenskapliga studier har visat att schimpanser, gorillor och orangutanger lever i flockar där varje enskilt individ har sina speciella relationer till flockens övriga medlemmar. Livet i en flock apor påminner om livet i en mänsklig gemenskap. Vårt samhällsbyggande och vår moral har kanske sina rötter i vårt förflutna som sociala primater.

 

Läs mer >>

Darwins ”Om arternas uppkomst” – grunden för vår insikt om oss själva, av Dan Larhammar

Darwin’s ”On the Origin of Species”; Lindgren Labs; 2010-04-17.

Boken Gränsvarelser av Nils Uddenberg (2009)

About Darwin, Dedicated to the Life & Times of Charles Darwin

The Complete Work of Charles Darwin Online

The Online Literature Library of Darwin’s works

25 november 2009: 1,2 miljoner kronor för första utgåvan av Darwin: Om arternas uppkomst.

23 november 2009:
Dyrbar Darwinbok hittades på toalett. DN Kultur (#1). Södermanlands Nyheter (#2); Göteborgs-Posten (#3);
 

Läs också recensionerna >>

Lyft med Darwin – av Örjan Abrahamsson; 24 november 2009

Evolutionsläran placeras i ett sammanhang – av Sverker Sörlin; 22 november 2009

Endless forms. Charles Darwin, natural science and the visual arts” på Yale Center for British Art – av Sverker Sörlin; 22 september 2009

Sverker Sörlin:”Den blinde skaparen. En essä om Darwin och livets sammanhang. – av Nils Uddenberg; 6 september 2009

En av världens mest berömda vetenskapsmän, Charles Darwin – av Staffan Ulfstrand, SR P1, Vetandets värld, 27 november 2008

 

SL

 


Oppmanna-Vånga hembygdsförening

21 november 2009

 

Tjugofyra år efter att jag hade lämnat Kristianstadstrakten bildades Oppmanna–Vånga hembygdsförening år 1989.

Föreningen har idag omkring 600 medlemmar. I föreningens arbete med att samla, dokumentera och sprida information om Oppmanna och Vånga socknar ingår att ge ut en årsskrift (ISSN 1402-3539).

 

Boktips >>

Innehållsförteckningar till årsskrifterna 1989–2008 publicerades vid föreningens tjugoårsjubileum.

I förteckningarna finner jag följande artiklar som verkar intressanta med anknytning till Lerjevallen och Den döda byn.

 

Årsskrift 1989
Ragnar Ottosson: Den glömda byn, sid 24

Årsskrift 1992
Anders Hernbecker: ”Säter-Jäntan” Lydia Svensson, sid 27–31

Årsskrift 1994
Ingvar Nilsson: Kolare-Swennen, sid 31–34

Årsskrift 1995
Gustav Nilsson: Höstvandring till Kittabacken, sid 10–15

Årsskrift 1999
Anna Greta Nilsson: Staversvad, sid 7–25

Årsskrift 2001
Ingvar Hansson: Torpet vid Lerjesjön, sid 38–43
Solvig Oredsson: Torpen runt Vildmarksleden, sid 132–135

Äldre artiklar

Rickard Nilsson: Den döda byn (1960), sid 135–139

Gustav Nilsson: By som försvann (1964), sid139–142

SL


Generna hos majs (Zea mays) fullständigt kartlagda

20 november 2009

Majs (Zea mays)

Under de senaste åren har genuppsättningarna i DNA från människan och från ett antal djur och växter blivit avkodade. Senast i den raden är majs.

I dagens nummer av den amerikanska tidskriften Science (20 november 2009) publicerade en grupp med fler än hundra författare den fullständiga kartan över majsens gener som resultat av ett fyraårigt projekt som kostat 31 miljoner dollar vid The Genome Center at Washington University.

Majs infördes till Europa från Sydamerika för flera hundra år sedan och utgör basföda i många länder. Den används som grönsak men också som djurföda och för framställning av etanol.

Den nu ökade kunskapen om majsens genuppsättning kan förbättra möjligheterna för att odla fram lämpligare former och därigenom bättre möta världens ökande behov av föda, djurfoder och drivmedel.

Läs mera >> om The Genome Center at Washington University

Kernels of Truth: Researchers Sequence the Corn Genome
(19 november 2009)

Corn Genome Sequencing and Analysis Papers Published
(19 november 2009)

A Website About Maize Genome Sequencing Projects

[Bild: Petr Kratochvil]

SL