Hotade växter och djur i kulturhistoriska miljöer

 

bild: Länsstyrelsen Gotland
Luddvårlök, Gagea villosa

När deras naturliga miljöer inte längre finns kvar tar flera arter sin till-flykt till våra kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det är då risk att de tar skada när byggnader renoveras utan att det är känt att de hotade arterna finns där.

Ett 50-tal fridlysta eller hotade arter har påträffats i och kring bygg-nader: exempelvis steklar, skalbaggar, och fjärilar i vass- och halmtak och kalkvägglavar på kyrkogårdsmurar. På kyrkogårdsgångar växer den fridlysta luddvårlöken. I gårdsmiljöer förekommer sådana hotade växter som lätt kan uppfattas som ogräs: hjärtstilla, hålrot, kråkkras-sing, väggört.

Regionmuseet i Kristianstad har genomfört ett projekt i och kring bygg-nader. Region Skånes miljövårdsfond har bidragit med ett par hundra tusen kronor till det projektet. I mars hölls ett seminarium vid Region-museet om känsliga arter som bor och vistas i byggnader.

Läs mera >> i De finns fast de inte syns, Kristianstadsbladet, 24 april 2010

[Bild: Länsstyrelsen Gotland]

SL

Kommentarer är stängda.