Klimat- och sårbarhetsanalys på allvar

 

bild: Länsstyrelsen Västernorrland

 

Länsstyrelsen i Västernorrland har idag i en klimat- och sårbarhets-analys redovisat områden och platser i länet där det finns risker för skred, ras, slamströmmar, erosion och översvämningar som kan ge skador på bebyggelse, infrastruktur och samhällsviktig verksamhet.

Analysen skall ligga till grund för värdering av risker för bebyggelse, väg- och järnvägsinfrastruktur, industrier med miljöfärlig verksamhet, dammar, deponier och föreorenad mark. Den har utförts av Statens geotekniska institut, SGI och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.

Analysen presenterades av Jan Fallsvik, SGI och Dan Eklund, SMHI. för ett 80-tal representanter för länets kommuner, trafikverket, kraftbo-lag, skogsbolag, skogsförvaltare och kommunala bolag.

Det är uppmuntrande att se att det finns länsstyrelser som har större ambitioner och högre kompetenskrav än det lågpresterande skogs-bygdsuniversitetet i Värmland.

SL

Kommentarer är stängda.