2011 är skogens år

 

FN har utsett 2011 till det internationella skogsåret. Under hela året kommer skogen och värdet av skog att uppmärksammas runt om i världen.

I Sverige samverkar nätverket Naturens år mellan organisationer och myndigheter som följer FN:s årliga kampanjer om naturens värden för att skapa engagemang, sprida information och öka kunskaperna om skogen.

 

logo: Internationella skogsåret

Under 2011 kommer nationer, myndigheter och organisationer världen över att visa på skogens betydelse för människans överlevnad.

Skogen är en viktig källa till förnybara råvaror, men skogsbruket har samtidigt en betydande inverkan på Sveriges biologiska mångfald – värdefulla naturskogar och andra skyddsvärda biotoper kan exem-pelvis hotas av avverkning.

Levande skogar” är ett av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt. Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras, och kulturmiljövärden och sociala värden tas till vara.

Landsbygdsministern, Eskil Erlandsson (c), och miljöministern, Andreas Carlgren (c), ansvarar för regeringens politik för naturvård, skogsskydd och hållbart skogsbruk. Kampanjåret syftar till att främja ett hållbart brukande av skogen.

Skogen har blivit en globalt högt prioriterad politiska fråga. I Nagoya under konventionen om biologisk mångfald beslutades att avskog-ningen i världen ska halveras före år 2020; länderna ska också säkra ett långsiktigt skydd för 17 procent av landytan. I Cancún under klimat-konventionen beslutades om stöd för fattiga länder för att hindra ut-armningen av skogen.

 

logo: Tobias Flygar

Ett 30-tal organisationer och myndigheter samverkar i nätverket Naturens år. Fjärilen som symbol för Naturens år är skapad av Tobias Flygar.

Syftet med nätverket är att driva en nationell samverkan kring aktuella teman. Nätverket startades 2009 för att uppmärksamma 100-års-jubileet av Sveriges första nationalparker och naturskyddlagstiftning. Samarbetet fortsatte 2010 med biologisk mångfald som tema med anledning av FN:s internationella år för biologisk mångfald (IYB), och i år, 2011, är temat skogen med anledning av FN:s internationella skogsår.

SL

Kommentarer är stängda.