Nytt hopp …?

29 september 2011

 

29 september 2011

 

Lena Ek, miljöminister

Statsminister Fredrik Reinfeldt har i dag utsett Lena Ek till miljöminister och chef över Miljödepartementet.

 

bild. Martina Huber
Miljöminister Lena Ek

 

Samtidigt fick Anna-Karin Hatt ansvar också för energifrågorna och blev IT- och energiminister.

De nya ministrarna har tillträtt omedelbart.

 

I budgetpropositionen, Utgiftsområde 20, står följande att läsa:

Klimat
– – – Regeringen ska bygga vidare på den ambitiösa klimat- och energipolitiken genom att ta fram strategier och konkreta förslag för att skapa ett Sverige utan klimatutsläpp till 2050. – – –

Klimatutsläpp? Klimat är resultatet av väderförhållanden under långa tider. Klimat är inte något som kan släppas ut.

Det är en förhoppning att den nya miljöministern kan uppvisa större intellektuell och språklig förmåga.

 

bild: Johan Ödmann
Andreas Carlgren
har lämnat regeringen

 

[Bilder: Martina Huber, Johan Ödmann]

SL


Forskardagarna vid Stockholms universitet 5 – 6 oktober 2011

28 september 2011

 

Möt forskarna som finns bakom resultaten och hör om nya rön och upptäckter i korta populärvetenskapliga föredrag.

Fri entré och öppet för alla vid Stockholms universitet, Frescati, Södra huset A-D

 


Stockholms universitet, Frescati

Forskardagarna hålls nu för trettonde året i rad med korta föredrag inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Föredragshållarna har alla disputerat vid Stockholms universitet under läsåret 2010/2011.

 

2011 års forskare inom naturvetenskap

Hanna Aronsson: Hur känner vi igen en människa? – Torsdag 6/10 kl 14, hörsal 2

Martin Bergman: Fjärilar som slåss—motivationen avgör utgången – Onsdag 5/10 kl 12, hörsal 4 och torsdag 6/10 kl 09, hörsal 3

Sara Borgström: Stadsnatur – hur, för vem och till vad? – Onsdag 5/10 kl 14, hörsal 6

Frida Edberg: Bakterier och metaller i gruvmiljö – Onsdag 5/10 kl 11, hörsal 4

Micaela Hellström: Korallrev, sex och symbionter – Torsdag 6/10 kl 11, hörsal 7

Gustaf Hugelius: Är arktisk permafrost en tickande klimatbomb? – Onsdag 5/10 kl 09, hörsal 7.

Karin Löfstrand: Alger som källa till giftiga bromerade ämnen – Torsdag 6/10 kl 12, hörsal 7

Sandra Siljeström: Hur man ser spår av liv i uråldriga stenar – Onsdag 5/10 kl 11, hörsal 7

Hela programmet för samtliga fakulteter och ämnen 2010/2011.

 

[Bild: Stockholms universitet]

SL


Om att låna från framtiden …

27 september 2011

 

Årets naturresursbudget är överskriden. Från idag, 27 september – Earth Overshoot Day – lever vi med underskott och på lån från framtiden.

 

Global Footprint Network logos

 

Årligen har organisationen Global Footprint Network beräknat belastningen som mänskornas konsumtion har haft på världens naturresurser. Mellanskillnaden från vad jordens ekologiska resurser förmår att producera på ett år visar den överkonsumtion som ägt rum – och hur lång tid som lånats från framtiden. Mänskligheten förbrukar i dag mer än vad som kan produceras på motsvarande hela jordklotet.

bild: efter Overshoot Day

Alla länder utgör inte samma belastning på de ekologiska resurserna. Om hela mänskligheten skulle leva som genomsnittliga västerlänningar skulle det krävas flera jordklot. Problemet är att vi bara har en jord.

Det är sannolikt att Earth Overshoot Day – då årets alla naturliga resurser är förbrukade – kommer att inträffa allt tidigare för varje år. Men: Hur länge till …?

 

Läs mer (på engelska) om

Global Footprint Network

Earth Overshoot Day (Ecological Debt Day)

Media Backgrounder for Earth Overshoot Day 2011

bild: Bob Dinetz Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL


Svensk natursten i förnyat kartotek

27 september 2011

 

I serien ”Svenskt stenkartotek” har Sveriges Stenindustriförbund gett ut nya faktablad om svenska stensorter med GPS-koordinater för bergarterna och en klassningstabell som visar naturstenens variation i färg och struktur.

Natursten kallas inom industrin ett helt stycke av ett block ur berggrunden.

Stenkartoteket omfattar nu totalt 75 stensorter med ett antal olika bearbetningar och består av faktablad med färgbilder och tekniska uppgifter om den svenska naturstenen. Kartoteket är indelat i de fyra grupperna granitskifferkalksten och marmor – och sandsten.

 

bild: Lindgren Labs
Kalkstensbrott på Kinnekulle

De estetiska kvaliteterna och hållbarheten gör att natursten används till skulpturer och gravvårdar samt exempelvis utomhus till markbeläggningar, murar och husfasader och inomhus till trappor, golv och köksbänkar.

Natursten har naturliga variationer i färg och textur. Kartotekets uppgifter om GPS-koordinater och den nya klassningstabellen underlättar nu arbetet för arkitekter och andra beställare av natursten.

bild: ur Stenkartoteket
Normalhyvlad rödrosig kalksten nr 1R från Hällekis

 

SL


Mutad och lurad naturvård

23 september 2011

 

Gammelstadsviken är en avsnörd havsvik nordväst om Luleå. Sjön är idag ett värdefullt våtmarksområde som är upptaget på FN:s lista över skyddsvärda våtmarker. Området är naturreservat och Natura 2000-område. Skyltade stigar finns till fågeltorn och eldstäder.

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer. Varje medlemsland har, med utgångs-punkt från EU:s fågel- och habitatdirektiv, valt ut vilka områden och arter som ska bevaras och som anses vara hotade ur ett europeiskt perspektiv .

När Gammelstad – Luleå Gamla stad – anlades 1621 var Gammelstads-viken fortfarande en havsfjärd. Landet höjdes och fjärden grundades upp till en insjö. Staden och hamnen flyttades närmare kusten, men sjön kallas alltjämt för Gammelstadsviken.

Det nordliga läget har gjort sjön till en utpostlokal för ett flertal sydliga växt- och djurarter; den påminner biologiskt om en sydsvensk slättsjö. Fågelfaunan är med sina 200 arter det mest framträdande djurlivet och Gammelstadsviken är ett värdefullt häckningsområde för andfåglar, välkänt bland ornitologer.

Läs mera >> Luleå kommun och Länsstyrelsen Norrbotten.

 

bild: Luleå kommun (montage)
Gammelstadsviken är hotad

Efter månader av spekulationer är det klart att bolaget Pinnacle Sweden, med nära band till Facebook, har fått tillstånd att bygga ett datacentrum på Porsön i Luleå.

Bolaget har som verksamhet att äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet och är registrerat sedan 27 januari 2011. Svenska Facebook delar adress med Pinnacle Sweden. Av allt att döma ska serverhallarna användas för det sociala nätverket Facebook för att få utrustningen närmare användarna i Europa.

De tre planerade datorhallarna skall bli 320 meter långa, 100 meter breda och 15 meter höga. Energiförbrukningen motsvarar 16 000 eluppvärmda villor. Vid strömavbrott ska 30 reservkraftsgeneratorer hålla verksamheten igång.

Byggnadsplanerna har orsakat protester. Svenska naturskyddsföre-ningen, Sveriges Ornitologiska Förening och en (sic!) fågelintresserad man från trakten överklagade.

Naturvården mutades till tystnad: Luleå kommun erbjöd drygt sex miljoner till ”naturarbete” i området.

Svenska naturskyddsföreningen tystnade; lade ner protester och överklagande.

Sveriges Ornitologiska Förening tystnade; lade ner protester och överklagande.

Ensam kvar stod en fågelintresserad man från trakten. Han anser att ärendet inte har prövats efter de regler som gäller för känsliga naturområden. Gammelstadsviken – som ligger precis intill det planerade bygget – är ett sådant Natura 2000-område som Sverige har åtagit sig att skydda.

Kommunalrådet Karl Petersen (s) i Luleå var nöjd

Av nio personer i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län är det sex som skyltar med stora Facebook-logotyper.

Sveriges Ornitologiska Förening skriver om ”En mycket bra överens-kommelse för naturvårdens intressen”.

Ragnar (”som egentligen heter något annat”), 69, överklagade och riskerar att hamna i skamvrån. Han har intresse av att saker och ting ska gå rätt till. Länsstyrelsen tycker att fåglarna inte kommer att ta skada av grannskapet till datorföretaget. När miljöprövningsdelega-tionen lämnade tillstånd att bygga reservaggregat för serverhallarna slog den därför fast att frågan om Gammelstadsviken inte behövde utredas närmare.

Nyligen överklagade Sveriges Ornitologiska Förening beslutet att tillåta exploateringen därför att länsstyrelsen kringgick miljölagstiftningen när den hävdade att det inte behövde göras någon Natura 2000-prövning. En sådan ska alltid göras om marker som är skyddade enligt Natura 2000 riskerar att påverkas. Ornitologernas ordförande menar att länsstyrelsen ”lite för enkelt viftar bort” det hot mot grundvatten och tillrinning som datorhallarna innebär. De har nu fått se lösningar för detta.

Jag gissar att ”lösningen” är mutan med 6,6 miljoner kronor, som ersättning för den bristfälliga handläggningen.

Kommunalrådet Karl Petersen (s) i Luleå är nöjd

 

Fotnot: Jag har ingen egen profil i Fejsbok och planerar heller inte att skaffa någon.

[Bild: Luleå kommun (montage)]

SL


Vanliga människor med ovanligt spännande jobb

23 september 2011

 

Hundratals arrangemang i hela Europa visar alla – inte minst barn och unga – hur intressant och spännande forskning är. Den fjärde fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen.

Forskarfredag 2011

 

Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 i Europa – och på en rad orter i Sverige. De svenska arrangemangen har sedan 2006 samlats under det gemensamma namnet Forskarfredag.

Den 23 september 2011 arrangeras Forskarfredag28 orter i landet.

 

Researchers’ Night

 

[Bilder: Researchers’ Night]

SL


Slarv och fusk (?) – men världsunik vetenskap

22 september 2011

 

Suchitra Holgersson, för närvarande professor i transplantations-biologi vid Göteborgs universitet, får tillbaka sina forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har inte klarat av att sköta sitt pappersarbete. Utredningen om forskningsfusk har rivits upp och den fuskan-klagade professorn ska få sina forskningsanslag tillbaka.

 

bild: Göteborgs universitet

Professor Suchitra Holgersson

Vetenskapsrådets expertgrupp genomförde den mest omfattande utredningen av forskningsfusk i Sverige och konstaterade att professorn gjort sig skyldig till fyra fall av grov, och ett fall av mycket grov vetenskaplig oredlighet.

Jan Stålhammar är jurist och sekreterare i den expertgrupp som har utrett ärendet.

Eftersom professorn ansågs skyldig till forskningsfusk i flera fall så drogs forskningsanslaget från Vetenskapsrådet in i november 2010 och den fuskanklagade professorn begärdes avskedad.

Utlåtande avseende Vetenskapsrådets beslut att avbryta utbetalandet av forskningsanslag till Suchitra Holgersson lämnades den 10 januari 2011 från professorn i tumörimmunologi, Kristoffer Hellstrand, och professorn i farmakologi, Elias Eriksson, vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

I maj månad presenterade Sahlgrenska universitetssjukhuset Suchitra Holgerssons vetenskap som en världsnyhet.

Efter att teknikbloggen Farad riktat flera anmärkningar mot hur Vetenskapsrådet hanterat utredningen så meddelade rådet plötsligt i början av september att expertgruppens utredning skulle dras tillbaka. Det finns flera frågetecken om hur expertgruppen arbetat och utredningen kan därför inte betraktas som rättssäker; myndigheten Vetenskapsrådet har slarvat, inte expertgruppen.

 

Pengarna tillbaka – och allt kan fortsätta som vanligt? Men: hur behandlas svenska forskare och forskare i Sverige? Varför blir Sverige ingen världsledande forskningsnation?

Vetenskapsrådets utredning kan komma att få långt allvarligare konsekvenser för mig och mitt yrkesliv än flertalet av de straff som utdöms av svensk domstol, säger professor Suchitra Holgersson.

Göteborgsläkare rasar nu mot den behandling som kollegan Suchitra Holgersson tvingats genomlida under flera år.

I ett brev till Göteborgs universitets rektor kräver professor Ola Stenqvist ett kraftigt skadestånd till Suchitra Holgersson.
– Pam Fredman [rektorn för Göteborgs universitet] borde avsättas på direkten, säger Ola Stenqvist.

 

[Bild: Göteborgs universitet]

SL

 


Ståljätten spyr ut giftiga metaller

22 september 2011

 

bild: Norrländska Socialdemokraten

Läs i Norrrländska Socialdemokraten:

 

I Sveriges största nedfallsområde med krom plockar skoleleverna lingon. Bär som blir till sylt, som sedan serveras vid lunchen.
– Det är en nyhet för mig, säger rektorn.

En hemligstämplad rapport visar att de odlade grönsakerna är otjänliga.
– Folk ska inte skrämmas upp, säger en före detta politiker.

Kommunen beskrivs som papperslös, bubbelvattenfri och klimatsmart. De giftiga nedfallen vet de styrande inte mycket om.
– Det är ingen som lyft frågan till mig, säger kommunalrådet.

– Ingen vill att sanningen kommer fram, men mätningarna visar högre värden än någonsin, säger en miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Nedfallet av cancerframkallande ämnen är bland de högsta i hela Norden.
– Man får inte bryta en kvist, men nedfallet bryr sig ingen om, säger en kemist.

 

bild: Norrländska Socialdemokraten

Miljöministerna har följt NSD:s granskning och reagerar kraftfullt på uppgifterna och experternas utlåtanden …

 

[Bilder: Norrländska Socialdemokraten]

SL


Naturliga former på dass och toalett

21 september 2011

 

För inte så länge sedan var torrdass inte ovanliga i Sverige. Många hade inte heller en vattenkran inomhus; de fick hämta vatten i brunnen ute på gården.

Nu lever de flesta under andra villkor och med andra stilideal. Det finns åtskilliga eleganta toalettstolar att välja mellan och det har blivit fråga om design och badrumsstil också i de små detaljerna.

Men: det finns alltid alternativa lösningar …!

Dasspappershållaren Rönngren
Dasspappershållaren Rönngren
i naturligt utförande

Hållaren ”Rönngren” finns också i barkat, slipat och lackerat utförande
samt i ett extra slitstarkt och hållbart De Luxe-utförande med äkta båtlack.

*  *  *  *  *

I brevlådan hamnade en nittiosidig broschyr i elegant färgtryck med ”inspiration och kunskap i harmoni” från ”en stark VVS-butikskedja med starka samarbetspartners” och 63 butiker från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

Bad & Värme erbjuder nu tre nyheter:

– Toalettpappershållaren Luxor Mille i förkromat utförande för 495 kronor.

– Toalettpappershållaren Smedbo Air, tillverkad av massiv mässing med yta av polerad krom och som med fornspråkets strikta design ger en luftig och spännande fräschör. Priset är 344 kronor.

– Toalettpappershållaren Denver Miller i förkromat utförande för 325 kronor.

Toalettpappershållaren Smedbo House är tillverkad av massiv, för-kromad mässing och har en bakplatta som med sin kubiska form framhäver de funktionella delarnas mjuka och rena linjer. Priset är 252 kronor.

Den funktionella delen med mjuk och ren linje gör att dassrullen inte faller till golvet.

 

[Bild: Lindgren Labs]

SL


Ålakusten vid Hanöbukten kan bli världsnaturarv

11 september 2011

 

Ansträngningar pågår för att göra ålakusten vid Hanöbukten till världsnaturarv.

Kristianstads läns ålfiskeförening har överklagat miljödomstolens i Växjö beslut om att tillåta bygget av vindkraftparken Taggen i Hanöbukten.

 

Ålfiskeföreningen anser att vibrationerna från betongfundamenten kommer att störa ålynglens vandring i Hanöbukten och längs Blekinge-kusten när vindkraftverken är igång. Elkablarna från vindkraftverken genererar magnetfält som hindrar ålynglens vandring och på grund av sin höjd måste vindkraftverken ha högintensiva varningsljus som också stör ålens vandring.

I miljökonsekvensbeskrivningen berörs inte den viktiga ålakusten, dess ålfiskare och besöksnäring. Om det är företaget som vill bygga vindkraftparken som också låtit göra miljökonsekvensbeskrivningen är det inte konstigt om ålakusten utlämnats, annars är det oförståeligt, framgår av ålfiskeföreningens överklagande till Miljööverdomstolen i Stockholm.

Miljödomstolen har under sommaren gett tillstånd till att fortsätta med projektet Taggen Vindpark med 83 vindkraftverk som skall byggas i Hanöbukten, 12 kilometer utanför kusten vid Åhus. Vattenfall drev tidigare projektet Taggen, men idag drivs projektet vidare under namnet Taggen Vindpark i samarbete med Hanöbukten Offshore AB.

Flera överklaganden har nu kommit in till Miljööverdomstolen i Stockholm.

Föreningen för Åhuskustens bevarande behandlar Taggenprojektet men uppger att det är ”förbjudet att kopiera innehållet”.

 

SL