Mutad och lurad naturvård

 

Gammelstadsviken är en avsnörd havsvik nordväst om Luleå. Sjön är idag ett värdefullt våtmarksområde som är upptaget på FN:s lista över skyddsvärda våtmarker. Området är naturreservat och Natura 2000-område. Skyltade stigar finns till fågeltorn och eldstäder.

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer. Varje medlemsland har, med utgångs-punkt från EU:s fågel- och habitatdirektiv, valt ut vilka områden och arter som ska bevaras och som anses vara hotade ur ett europeiskt perspektiv .

När Gammelstad – Luleå Gamla stad – anlades 1621 var Gammelstads-viken fortfarande en havsfjärd. Landet höjdes och fjärden grundades upp till en insjö. Staden och hamnen flyttades närmare kusten, men sjön kallas alltjämt för Gammelstadsviken.

Det nordliga läget har gjort sjön till en utpostlokal för ett flertal sydliga växt- och djurarter; den påminner biologiskt om en sydsvensk slättsjö. Fågelfaunan är med sina 200 arter det mest framträdande djurlivet och Gammelstadsviken är ett värdefullt häckningsområde för andfåglar, välkänt bland ornitologer.

Läs mera >> Luleå kommun och Länsstyrelsen Norrbotten.

 

bild: Luleå kommun (montage)
Gammelstadsviken är hotad

Efter månader av spekulationer är det klart att bolaget Pinnacle Sweden, med nära band till Facebook, har fått tillstånd att bygga ett datacentrum på Porsön i Luleå.

Bolaget har som verksamhet att äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet och är registrerat sedan 27 januari 2011. Svenska Facebook delar adress med Pinnacle Sweden. Av allt att döma ska serverhallarna användas för det sociala nätverket Facebook för att få utrustningen närmare användarna i Europa.

De tre planerade datorhallarna skall bli 320 meter långa, 100 meter breda och 15 meter höga. Energiförbrukningen motsvarar 16 000 eluppvärmda villor. Vid strömavbrott ska 30 reservkraftsgeneratorer hålla verksamheten igång.

Byggnadsplanerna har orsakat protester. Svenska naturskyddsföre-ningen, Sveriges Ornitologiska Förening och en (sic!) fågelintresserad man från trakten överklagade.

Naturvården mutades till tystnad: Luleå kommun erbjöd drygt sex miljoner till ”naturarbete” i området.

Svenska naturskyddsföreningen tystnade; lade ner protester och överklagande.

Sveriges Ornitologiska Förening tystnade; lade ner protester och överklagande.

Ensam kvar stod en fågelintresserad man från trakten. Han anser att ärendet inte har prövats efter de regler som gäller för känsliga naturområden. Gammelstadsviken – som ligger precis intill det planerade bygget – är ett sådant Natura 2000-område som Sverige har åtagit sig att skydda.

Kommunalrådet Karl Petersen (s) i Luleå var nöjd

Av nio personer i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län är det sex som skyltar med stora Facebook-logotyper.

Sveriges Ornitologiska Förening skriver om ”En mycket bra överens-kommelse för naturvårdens intressen”.

Ragnar (”som egentligen heter något annat”), 69, överklagade och riskerar att hamna i skamvrån. Han har intresse av att saker och ting ska gå rätt till. Länsstyrelsen tycker att fåglarna inte kommer att ta skada av grannskapet till datorföretaget. När miljöprövningsdelega-tionen lämnade tillstånd att bygga reservaggregat för serverhallarna slog den därför fast att frågan om Gammelstadsviken inte behövde utredas närmare.

Nyligen överklagade Sveriges Ornitologiska Förening beslutet att tillåta exploateringen därför att länsstyrelsen kringgick miljölagstiftningen när den hävdade att det inte behövde göras någon Natura 2000-prövning. En sådan ska alltid göras om marker som är skyddade enligt Natura 2000 riskerar att påverkas. Ornitologernas ordförande menar att länsstyrelsen ”lite för enkelt viftar bort” det hot mot grundvatten och tillrinning som datorhallarna innebär. De har nu fått se lösningar för detta.

Jag gissar att ”lösningen” är mutan med 6,6 miljoner kronor, som ersättning för den bristfälliga handläggningen.

Kommunalrådet Karl Petersen (s) i Luleå är nöjd

 

Fotnot: Jag har ingen egen profil i Fejsbok och planerar heller inte att skaffa någon.

[Bild: Luleå kommun (montage)]

SL

Kommentarer är stängda.