Fjärås Bräcka i nordvästra Halland

 

Ängarna västerut var tidigare täckta med vatten och kallades ”fjära”; grusåsen kallades ”Bräckan” — därav namnet Fjärås Bräcka. Vid artonhundratalets början var Fjärås en av de mest folkrika församlingarna i Halland.

 

bild: Lindgren Labs
Fjärås kyrka på grusåsen ”Bräckan

Fjärås Bräcka bildades under istiden vid inlandsisens kant för omkring 14 tusen år sedan. Då låg isen stabilt i nivå med havsytan under en period. Sand, grus och sten matades fram av smältvatten från inlandsisen och avlagrades när det forsande vattnet nådde havet vid iskanten.

När inlandsisen drog sig undan för 11 tusen år sedan bildades en isrand av grus och morän. Efterhand som landet höjt sig har Bräckan frilagts. Den reser sig nu 60 meter över den halländska kustslätten och dämmer upp sjön Lygnern till 15 meter över havsnivån.

Åskrönet blev en viktig färdväg för de första människorna som kom till trakten. Ända från stenåldern har Bräckan varit en viktig färdväg utmed kusten. På denna landbrygga gick det att ta sig fram torrskodd mellan Lygnern och Västerhavet. Också när havsytan hade sjunkit var Bräckan mer framkomlig än de blöta markera på slätten vid Fjärås.

 

bild: Kaj Lindgren
Panoramabild mot söder
med sjön Lygnern i öster och slättlandet ut mot havet i väster

 

Israndsbildningen Fjärås Bräcka ligger tvärs över sjön Lygnerns dalgång och dämmer upp sjön till 15 meter över havsytan. Från bräckans krön finns en vid utsikt över sjön Lygnern, Fjäråsslätten och Kungsbackafjorden.

 

bild: Lindgren Labs
Sjön Lygnern (österut); Hallands största insjö

Vatten pumpas i rör från sjön Lygnern och sjunker sedan i dammar genom Bräckans gruslager. Under denna filtrering blir sjövattnet rent och pumpas sedan upp till vattenverket för att bli dricksvatten i Kungsbacka.

Ångbåtstrafik fanns fram till 1921 från Fjärås Bräcka brygga i Lygnern.

 

bild: Lindgren Labs
Kungsbackafjorden (västerut)
bortom slättlandskap av gammal havsbotten (”fjära”)

 

Bräckan är smal och brant därför att det fram till 1967 varit en grustäkt nedanför. En miljon ton grus grävdes bort för användning till järnvägsbyggen.

Passagerarna från bryggan i Lygnern gick en stig över Bräckans krön och nerför en lång trappa till en järnvägsstation i grustaget nedanför, där personvagnar avgick mot Fjärås och vidare mot Göteborg.

 

bild: Lindgren Labs
142 trappsteg till grustagets botten

 

Ner till grustaget är det 142 trappsteg. På några av stegen visas hur högt havet stod för 10 tusen – 11 tusen år sedan. Trappan är en rekonstruktion av den som fanns 1921.

bild: Lindgren Labs

 

Fjärås Bräcka är avsatt som naturreservat för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden som är knuten till de äldre grustäkterna och de hävdade naturmiljöerna, att bevara de rödlistade arter som förekommer inom området samt att bevara ett stycke geologiskt intressant natur för forskning, fornminnesvård och friluftsliv.

Tillsamman med sjön Lygnern är Fjärås Bräcka klassat som ett riksintresse för naturvård och internationellt intresse bland geologer.

I det naturum på Fjärås Bräcka som invigdes 2005 finns en utställning över Bräckans natur och kultur samt ett café. Naturum hålls öppet under helger på våren och hösten samt under sommartid.

 

bild: Kaj Lindgren

 

 

 

 

 

… mot Lygnern

 

Läs mer >>

Fjärås Bräcka. Länsstyrelsen, Hallands län.

Naturreservatet Fjärås Bräcka. Kungsbacka turistbyrå.

Fjärås Bräcka. Coast Alive.

Fjärås kyrka.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.