Åhus, min barndoms by nu 65 år senare

22 december 2015

 

Om havet stiger en hel meter, kanske som följd av ett förändrat klimat, vad skulle det få för konsekvenser för de många, ofta exklusiva, havsnära bostadsområdena runt Sveriges kust?

Nu har turen kommit till min barndoms by Åhus — en liten ort precis vid havet i Skåne, där framtidens risker med att bo nära havet ännu inte har börjat märkas på bostadsmarknaden.

 

Lyssna >>


Många behöver inte ens kasta någon sten, utan har havet precis vid tomtgränsen; 8:47 minuter
. Klimatförändringarna hotar de strandnära tomterna. Sveriges Radio, P1, Studio Ett, 2015-12-08.

 

Läs mer >>

Ivar Hessland borrade sand och sandsten i Åhus. Svenolov Lindgren; 2009-12-09.

Så ser det ut under marken i Åhus. Svenolov Lindgren; 2009-08-17.

Havsvattenstånd vid svenska kusten. SMHI, Faktablad nr 41; Juli 2009.

SL Minnen: Vimpel för cykel i Åhus 1949. Svenolov Lindgren; 2015-05-06.

 

SL

 


Naturvårdsverket ska också prioritera artskydd (?)

22 december 2015

 

Om alla myndigheter och organisationer som arbetar med artskydd gör det tillsammans utifrån en gemensam ambitionsnivå så finns stora möjligheter att effektivare motverka brott som hotar den biologiska mångfalden, både i Sverige och internationellt.

Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Tullverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturhistoriska riksmuseet och flera andra bidrar alla på olika sätt till att bekämpa artskyddsbrott.

Vi måste se varje myndighet som en länk i en kedja. Det är den svagaste länken som avgör kedjans styrka, oavsett hur starka övriga länkar är, säger en representant för Naturvårdsverket.

Det bör uppmärksammas att ansvariga vid Naturvårdsverket tidigare har uppgivit att begära skadestånd vid artskyddsbrott inte har varit något prioriterat område.

I rapporten till Miljö- och energidepartementet 2015-12-16 föreslås åtgärder för att förebygga artskyddsbrott och stärka myndigheters arbete mot artskyddsbrot:

— Höjd kunskapsnivå hos myndigheter som arbetar med artskyddsbrott,
— Bättre verktyg för att upptäcka och lagföra artskyddsbrott.

 

Läs mer >>

Svenska myndigheter ska upptäcka och agera mot artskyddsbrott. Jordbruksverket, 2015-12-16.

Jordbruksverket vill stärka artskyddet. Sveriges Radio, Ekot i Luleå, 2015-12-16.

Inte prioriterad naturvård. Svenolov Lindgren, 2015-09-14.

Svensk natur kan komma att prismärkas. Sveriges Radio, Ekot i Luleå, 2015-09-14.

 

SL

 


Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) lägger ner sitt bibliotek

21 december 2015

 

Sveriges Geologiska Undersökning överför från och med årsskiftet sitt bibliotek till Geobiblioteket vid Uppsala universitet.

Samarbetet med Geobiblioteket säkerställer S G U´s tillgång till litteratur och forskningsresultat inom det geovetenskapliga området.

Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) hanterar frågor som rör berg, jord och grundvatten. Dess bibliotek i Uppsala grundades 1858 och rymmer Sveriges största samling av geologisk information från 1600-talet och framåt.

Av projektplanen för flytten framgår att topografiska kartor, utredningar och äldre kartböcker redan har beslutats att avyttras.

Uppsala Universitet har meddelat att det inte har intresse för hundratals hyllmeter av nordiska och svenska böcker, tidskrifter och kartor.

Av de böcker som blir kvar anges i projektplanen att man ska ”pröva möjligheten” att ge bort materialet, men att de böcker som finns kvar efter projektet ska gallras. För närvarande rör det sig om tusentals hyllmeter material.

 

Gammal geologisk karta
Gammal geologisk karta.

 

Forskningsskatt rensas ut i hemlighet

När SGU lägger ner sitt bibliotek riskerar 400 år gammalt material att förstöras. Projektet har önskat att hålla utrensningen hemlig för att undvika negativ publicitet.

Flyttningen ”av besparingsskäl” till Uppsala universitet påstods innebära ”ökad tillgång till materialet och generösare öppettider”.

SVT:s granskning visar emellertid att detta inte är hela sanningen. Så mycket som 80 procent av samlingen kommer att magasineras, rensas ut och i vissa fall förstöras. Böcker och dokument har redan börjat slängas i sopsäckar.

Inget av detta nämns i SGU:s offentliga bild av flytten. Nedläggningen av biblioteket har i sig skapat starka reaktioner inom geologisverige. En namninsamling har startat bland svenska geologer som kräver att flytten stoppas.

Vi anser att nedläggningen av SGU:s bibliotek gör att stora ekonomiska, vetenskapliga och kulturhistoriska värden föröds och går om intet – för oss och för framtida generationer och samhällen, skriver initiativtagarna i sin protest.

Ett stort bestånd av ovärderlig geologisk information, tusentals hyllmeter av rapporter, monografier och exkursionsguider från Sveriges gruvnäring och geologiska forskning riskerar att försvinna.

Kulturhistoriska värden föröds

I projektspecifikationen rekommenderar nedläggningens projektledare att böcker som gallras ut ska förstöras i hemlighet, för att undvika ”negativ uppmärksamhet i media” och ett ”minskat förtroende för SGU och Uppsala Universitet”.

SGU:s samlingar består av mer än 2234 hyllmeter material. Universitetet har bedömt 70 hyllmeter (= 3 %) som intressanta, men inväntar nu en bedömning från SGU före det slutliga beslutet.

Förfarandet är okunnigt, obildat och respektlöst för kommande generationer. Världsunikt material kan nu gå förlorat.

* * * * *

 

Myndigheten backar – slutar slänga material

Sveriges Geologiska Undersökning upphör tillfälligt med att slänga sina samlingar. Nu utreds om andra än universitetsbiblioteket i Uppsala kan ta emot material från det snart nedlagda biblioteket.

Trots tidigare vittnesuppgifter om att material redan har kastats i sopsäckar har nedläggningens projektledare försökt hävda att myndigheten inte har slängt någonting.

Vi har inte gjort oss av med något. Vi har rensat ut. Sen får vi besluta i nästa steg vad vi gör med det, sa hon.

Nu skriver SGU: Några dubbletter som har bedömts som överflödiga har gallrats bort. Det rör sig om material som finns på flera bibliotek i Sverige, inklusive Uppsala universitets bibliotek.

Detta har tills vidare stoppats, för fortsatt utredning om det finns andra som har intresse av att ta emot materialet.

En avdelningschef vid SGU har skrivit att det fortfarande är oklart vad som kommer att hända med materialet:

Vi vet i dagsläget inte vilket material det är som kommer bli kvar eftersom referensgruppen ännu inte har gjort sin värdering färdigt av kvarvarande material. Det är ett arbete som kommer pågå en bra bit in på nästa år eftersom det är en stor mängd att gå igenom. Vem vi vänder oss till därefter är beroende på vilken typ av information som blir kvar att överlämna till annan part.

SGU har I ett pressmeddelande uppgett att ”SGU kommer fortsatt att bevara de dokument som är av kulturhistoriskt värde”.

Risken är att det finns skilda uppfattningar om vad som är kulturhistoriskt värdefullt, säger en SGU-geolog.

En säkerhetsåtgärd för att garantera att det som är viktigt inte försvinner eller förstörs är att flytta in sådant material i låsta så kallade raritetsrum. Deras antikvariska innehåll påstås vara fredat vid nedläggningen av biblioteket. Många titlar från 1700-talet, som tidigare fanns placerade i magasinet, skall nu vara säkrare där.

* * * * *

 

Läs mer >>

Myndigheten backar – slutar slänga material. SVT Nyheter, Kultur; 2015-12-08.

Myndighet rensar ut forskningsskatt i hemlighet. SVT Nyheter, Kultur; 2015-12-07.

Samordning mellan Uppsalas geobibliotek. Sveriges Geologiska Undersökning, 2015-12-04.

 

SL

 


Sverige ska bli världsledande, detta året också … kanske?

14 december 2015

 

Samhället står inför nya utmaningar. Nya sjukdomar får fäste. Flera länder har de senaste tio åren gått om Sverige när det gäller biovetenskaplig industri och därför har också flera arbetsmöjligheter försvunnit från Sverige. Detta vill nu den nuvarande regeringen förändra.

Sverige ska bli unikt när det gäller nästa generations läkemedel.

Regeringen kommer tillsamman med industrin att satsa en halv miljard kronor på forskning, eller ”en miljard kronor under åtta år” ?. Satsningen påstås vara enormt viktig för att få investeringar till Sverige.

Sverige hör i dag till de ledande inom proteinforskning, men det kommer att dröja innan det är tal om nya läkemedel; för läkemedelspreparat så är tidshorisonten 20 till 25 år.

Den tidigare regeringen i Sverige ville 2012 stärka forskningen med
fyra miljarder om året.

 

bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Mikael Damberg & Ibrahim Baylan

Mikael Damberg är närings- och innovationsminister med filosofie kandidatexamen, Ibrahim Baylan är energiminister och filosofie studerande utan examen,

 

År 2014 skulle framtiden för Sverige finnas i energieffektivisering och
smart energi och där skulle vi då också bli världsledande. Nu är det 2015.

 

Läs mer >>


Sverige ska bli världsledande, 2015
. Sveriges Radio, 2015-12-11.

Sverige ska bli bäst i världen – 2014. Svenolov Lindgren, 2014-12-09.

Så ska svensk Life Science förbli världsledande. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

The Human Protein Atlas; på engelska.

Forskningsmiljarder till medicin och innovation. Sveriges Radio P1, Vetandets värld, 2012-09-12.

 

SL

 


Nobelstiftelsens värdegrundshyckleri

11 december 2015

 

SverigeDemokraters tysta missnöje

 

Sverigedemokrater i Stockholm visade i en Sverigevänlig protestaktion
sitt missnöjde med att Nobelstiftelsen återigen av sin ”värdegrund” utestänger ordföranden för Sveriges tredje största demokratiskt valda parti, Jimmie Åkesson, från att närvara vid Nobelfestligheterna.

Detta samtidigt som Nobelstiftelsen bjuder in höga företrädare för några av världens värsta diktaturer …

 

SL

 


Två spår i framtiden genom Hallandsåsen

07 december 2015

 

invigning

 

Två 8,7 km långa, parallella järnvägstunnlar genom Hallandsåsen ökar kapaciteten från fyra tåg i timmen över Hallandsåsen till tjugofyra och fördubblar den möjliga vikten gods.

Bygget påbörjades 1992 och senare på nytt 2003. Efter 23 år kan trafiken nu starta 13 december 2015. Totala kostnaden är minst 10,8 miljarder kronor (kostnadsläge i januari 2008).

* * * * *

Bygget som påbörjades 1992 skulle egentligen ha varit färdigt redan 1997. Så blev det inte, men snart är i alla fall tunneln genom Hallandsåsen klar.

Berget var svårbemästrat och tunnelbyggarna var överoptimistiska i början. Entreprenören Kraftbyggarna hade en borr som var byggd förr att arbeta i hårt berg, men Hallandsåsen var som en porös lervälling och efter 13 meter fick borren backas ut.

Kraftbyggarna försökte i stället ta sig igenom åsen genom att gräva, borra och spränga, men 1995 så tvingades bolaget ge upp och lämna tunnelbygget. Istället fick Skanska i uppdrag att bygga tunneln färdig.

Det gick långsamt och med stora problem när det läckte in mycket vatten i tunneln. Skanska använde det kemiska tätningsmedlet Rhoca-Gil. Tunnlarna blev täta, men det fick andra konsekvenser. Giftig akrylamid läckte ut och förgiftade såväl tunnelarbetarna som djur och natur utanför tunnlarna.

De långsiktiga följderna av giftskandalen blev begränsade, åtminstone skenbart, men tunnelbygget stoppades på obestämd tid och kom inte igång igen förrän 2005. Denna gång med en fransk tunnelborrmaskin. Efter vissa inkörningsproblem så blev båda tunnelrören färdigborrade genom Hallandsåsen.

* * * * *

Professor Roland Pusch vid Luleå tekniska universitet har länge varnat för att järnvägstunneln genom Hallandsåsen blir instabil. Mätningar har också visat att tunneln i Möllebackzonen under hösten 2013 har rört sig först uppåt och sedan nedåt i några millimeter.

Trafikverkets projektledare för tunnelbygget tycker att detta är lite och inget alarmerande. Professor Pusch anser däremot att rörelserna kommer att mångfaldigas av den tunga tågtrafiken så att det som i dag är millimeter kommer att bli centimeter. Detta kommer att leda till deformationer, vatten kommer in så att spårbädden blir vattenfylld och tågen riskerar att spåra ur.

* * * * *

Vid Hallandsåsen drabbades 22 tunnelarbetare av nervskador.

Avsikten var ursprungligt att stämma arbetsgivaren Skanska och tillverkaren Rhone-Poulenc för att få skadestånd.

Efter förhandlingar mellan fackförbunden och Skanska fick de skadade arbetarna vardera mellan tjugo och femtio tusen kronor i kompensation. Uppgörelsen mellan facken och Skanska var dessvärre så formulerad att tunnelarbetarna inte senare kunde få uppgörelsen omprövad.

* * * * *

Undersökningen av tunnelarbetare på Hallandsåsen ledde direkt vidare till larm om akrylamid. Livsmedelsverket gick 2002 ut med ett stort larm om akrylamid i stekt och friterad mat som chips och pommes frites. Larmet fick stort internationellt genomslag där bland annat Världshälso-organisationen, WHO, kallade till stormöte efter den svenska forskningen.

Höga doser av akrylamid kan orsaka skador på perifera nervsystemet. I extrema fall kan det orsaka förlamningar, som i fallet med korna på Hallandsås.

Av den franska tillverkaren Rhone-Poulenc fick de veta att tätningsmedlet Rhoca Gil inte var farligare än att strö salt på maten eller att ta en whiskey. De hade ju på sig vanliga regnkläder, arbetshandskar och skyddsglasögon.

I dag vet alla att det inte var så ofarligt.

* * * * *

Rättsliga efterspel: Chefer dömdes för Rhoca Gil-skandalen

2001
Sverigechefen för tillverkaren Rhone-Poulenc döms för brott mot lagen om kemiska produkter, 90 dagsböter (58.500 kronor).

2002
Avdelningschef vid Skanska döms för vållande till miljöstörning, villkorlig dom och 120 dagsböter (54.000 kronor).

Produktionschef vid Skanska döms för arbetsmiljöbrott, 100 dagsböter (30.000 kronor).

Skanska Sverige AB döms till företagsbot på 3 miljoner kronor.

2006
Banverket döms till företagsbot på 1,5 miljoner kronor för att tunnelbygget släppte ut för mycket vatten.

2007
Svenska staten stämmer tillverkaren Rhodia (tidigare Rhone-Poulenc) på 92 miljoner kronor som Banverket lagt ut till följd av giftutstläppet, bland annat sanering och skadestånd till boende. Domstolen sa nej. Staten fick inga pengar, men dömdes till att betala det franska bolagets rättegångskostnader på 7,8 miljoner kronor.

* * * * *

 

Läs mer >>

Hallandsåstunneln – välkommen till invigningen. Trafikverket; 2015-12-08.


Välkommen till invigningen av Hallandsåstunneln den 8 december
. Trafikverket.

Tunneln genom Hallandsåsen rör på sig. Ny Teknik; 2014-11-05.

Begärde en kvarts miljon för Rhoca Gil-besvär. SVT Nyheter, Halland; 2015-12-05.

Tunnelbygget ledde till matlarm. SVT Nyheter, Halland; 2015-12-05.

Tunnelarbetare från Hallandsåsen har fortfarande besvär. SVT Nyheter, Halland; 2015-12-06.

Nyhetsdokumentär om tunnelbygget genom Hallandsåsen som tagit mer än 23 år, kostat miljarder och kantats av skandaler. Möt människorna som levt med projektet i mer än två decennier. — Sänds klockan 19.00 den 7 december i SVT2; kommer att finnas på SVT Play till 1 december 2016.


Hallandsås eller Hallandsåsen
, båda formerna är korrekta. Wikipedia, 2014-03-03.

 

SL

 


SL Minnen: IOGT i Broby och min morfar Olov

04 december 2015

 

Nu är det en annan tid …

Min morfar Olov Nordqvist dog redan innan jag föddes. Han var frikyrklig och medlem av nykterhetsrörelsen IOGT — International Organization of Good Templars.

Från min mormor har jag senare fått bevarat ett ordensband med valspråket ”Tro, hopp och kärlek, 240 x 56 mm, förvarat i ett metalletui.

IOGT
Ordensband från IOGT storloge 1880 i purpurfärg med metallfrans

 

Godtemplarordens regalier utgjordes av ordensband (som på bilden) eller kragar (halsomhängen).

Regalier användes under möten och ceremonier inom IOGT av dem som hade uppdrag som ordförande, sekreterare eller liknande. Färgen visade vilken grad eller roll medlemmen hade i logen och varierade för de olika graderna; första graden var vit, andra blå och tredje purpur. Den röda färgen bars av dem som ledde mötena.

Vid möten inom IOGT hölls särskilt i början hårt på ceremonier och ritualer och vid dessa hade regalierna stor betydelse.

Regalierna tycks senare ha använts i begränsad utsträckning och då företrädesvis längre tillbaka i tiden. Det finns endast få bilder som visar godtemplare i sådan mundering. Betoningen på ritualer och ceremonier tonades ner med åren och sedan IOGT och NTO hade gått samman 1970 övergavs också ordensformen.

En särskild högtidlighet vilade över intagningsceremonierna. Ursprungligen förekom intagningar vid nästan varje möte, senare endast vid särskilda intagningsmöten.

IOGT-logens program innehöll mycket teater, musik och sång. Andra viktiga inslag var diskussioner för att öva medlemmarna att tala offentligt och argumentera för att föra nykterhetsarbetet framåt. Inte enbart nykterhetsfrågor behandlades, utan också filosofiska, etiska och politiska ämnen. Uppgifterna cirkulerade bland medlemmarna för att så många som möjligt skulle lära sig mötesteknik och att tala inför gruppen; detta var en viktig skola för demokratin.

Godtemplarrörelsen var folkligt förankrad och dominerades av hantverkare, småföretagare, arbetare och bönder. En stor del av föregångsmännen inom den senare framväxande arbetarrörelsen rekryterades från godtemplarrörelsen.

 

Logen ”Broby Välgång” bildades den första december 1894.

Redan tidigare hade det i Broby funnits en nykterhetsloge inom IOGT, ”Brödrafolkens väl” från 1881 till 1889, och dess medlemmar fortsatte också inom verksamheten i logen ”Broby Välgång”.

Nykterhetsrörelsen i Broby och angränsande orter minskade i betydelse redan vid slutet av 1960-talet. Antalet aktiva medlemmar sjönk, ekonomiska utrymmet för att behålla ordenshus och samlingslokaler krympte och invånarna fick konkurrerande intressen.

Logen 2018 ”Broby Välgång” upphörde den 31 augusti 2006. Den gick upp i Logen 81 ”Fred och endräkt” i Hästveda, bildad 1882. En gemensam julfest med den nya logen från Hästveda avslutade verksamheten i Broby.

Göinge hembygdsförening i Broby förvaltar arkiv, standar, ordensband och flaggor från ”Broby Välgång”. Dessa dokument och föremål är en viktig del av den folkrörelse som fick en genomgripande betydelse för människorna i Göingebygden.

Medlemmar

Medlemsantalet i ”Broby Välgång” har växlat starkt under de 111 år som logen har verkat.

Redan vid sekelskiftet 1800/1900 fanns stora svängningar i medlemsantalet; 1898 var det 80 och 1901 40. Det allra högsta medlemsantalet var 154 och noterades i april 1937. Under perioden 1935–1940 var antalet medlemmar drygt eller omkring 100 och hade 1945 sjunkit till 52.

I början av 1950-talet kom ett uppsving för logens medlemsantal. Teater, bio och revyer hade ett rikt utbud under 1950-talet och under början av 1960-talet flödade kulturlivet. ”Broby Välgång” fick diplom från Sveriges Storloge för lyckade medlemsvärvningar.

I mitten av 1960-talet började logen att åter förlora medlemmar; det fanns då heller inte längre någon ungdomsloge som rekryterade nya.

Under 1970-talet hade logen ”Broby Välgång” begränsad verksamhet och under långa perioder ingen verksamhet alls. Under åren 1979–2006 hade logen aldrig över 20 medlemmar; 1980 endast åtta och när den upphörde 2006 elva medlemmar.

Lokaler

Flera IOGT-föreningar hade egna ordenshus. Detta innebar någon form av självständighet, som var viktig för godtemplarna självkänsla.

Vid starten av logen ”Broby Välgång” var lokalfrågan inte löst. Tidigt fanns drömmen om ett eget ordenshus, men början blev i ett gammalt lokstall. När järnvägen drogs ända fram till Hästveda fick lokstallet i Broby minskad betydelse för tågen och byggnaden kunde användas för olika andra ändamål, som skola och godtemplarhus. Senare hölls samlingarna i kommunalsalen. Beslut om att bygga ett eget godtemplarhus fattades 12 juli 1895; kostnaden var 1010 kronor med arbetslönen 40 % av den totala kostnaden.

Ordenshuset stod färdigbyggt 1897 och användes under omkring tjugo år innan det blev för litet för verksamheten. Huset såldes, först till Filadelfia och kom senare i privat ägo.

I stället för att bygga ett nytt ordenshus beslöts att köpa ett färdigt, äldre hus. Någon gång mellan 1915 och 1920 inköptes det nya ordenshuset; byggt omkring 1850. En omfattande renovering genomfördes 1921 med bland annat ny samlingssal och scen. I slutet av 1940-talet hade ordenshuset behov av ytterligare en rejäl renovering och återinvigdes 9 augusti 1952.

* * * * *

På sidan 73 i Sven Jenséns artikel om Logen ”Broby Välgång” finner jag slutligen ett minne av min morfar i en visa från 1916; tydligen var det han som utförde elinstallationen.

Basar-Visa tillägnad Goodtemplarbasaren
den 28–29 okt 1916 af E.E.
. . . . .
Men vill till sist du veta, hvem som har ljuset lagt,
uti Goodtemplarsalen, och dager gjort af natt.
Jo det har Nordqvist gjort, och om det blir för kallt,
så kan det äfven blifva kortslutning öfverallt.

Nu finnes här nog många, som ilskna blickar ger
för ni fått huden garfvad, men ni ska´ nog få mer,
Om blott vi än en gång den stora äran har,
Att råka på hvarandra, på ny Goodtemplarebasar.

* * * * *

 

Olov Nordqvist
Olov Bengtsson Nordqvist, 1872–1935

 

annons

* * * * *

 

Vid uppföljningsmöte 2 februari 2007 efter ”Broby Välgång” skrev logens ordförande sedan 50 år Mats Williamson:

Det är med visst vemod man ser en epok försvinna, som under många år haft en betydelse i Broby. Man kan nämna biblioteksrörelse, biosalong, riksteater, revyer, ungdomsverksamhet, samlingslokaler för föreningslivet och framför allt för alla medlemmar under alla år.

Nu är det en annan tid och man får rätta in sig i ledet.

Förhoppningen är dock att IOGT/NTO-rörelsen lever vidare då den har stor betydelse för en nykter tillvaro.

 

Läs mer >>


IOGT International
; Wikipedia.

Svenska grenen av IOGT International; Wikipedia.

Ordenssällskap införda i Sverige 1875–1899: 1879 Godtemplarorden, IOGT (inte nu längre ett ordenssällskap).

IOGT historia. IOGT—NTO Kronoberg.

Godtemplarorden. Nordisk familjebok, 1908, sidorna 1395–1396.

Vänersborgs museum: Samling av ordensband från IOGT Vänersborg, logerna på Vallgatan.

Fransar och paljetter i arkivet: Medlemmar i IOGT-loge med regalier. Dokument i fokus – ur Gävleborgs arkiv och samlingar, 2015-09-29.

SL Minnen; Svenolov Lindgren.

 

Boktips >>

Jensén, Sven, 2008: Logen 2018 Broby välgång av IOGT 1894-2006; sidorna 33-96. [Göinge hembygdsförenings årsbok, 2008.]

Sven Jensén, 2008

Referenser

”En gammal kassabok och vad den berättar” och ”IOGT-logen Broby Välgång fyller i höst 60 år”. Helgeådalen, tidning utgiven av Broby-utställningen 1954.

Göinge hembygdsförenings årsbok, GHBF:

Dahl, Rune, 1986. Historik vid logen 558 Hoppets Grynings 100-årsdag den 15/4 GHBF årsbok 1986.
Karlsson, Gunvald, 1991. Logen 370 Räddningsbojen, Sibbhult. GHBF årsbok 1991.
Nilssson, Britt, 1980. En släktgård berättar … GHBF årsbok 1980.
Norling, Erik, 1980. Ljusets Härold i Västraby. GHBF årsbok 1980.
Olsson, Gösta, 1989. Nykterhetsrörelsens historia är dokumenterad i Glimåkra. GHBF årsbok 1989.
Wallin, Erik, 1993. Om brännvinet i Gryt. GHBF årsbok 1993.

Biblioteksbladet, sid 178, 1936: [http://runeberg.org/ biblblad/1996/0190.htm]
Godtemplarlogens ungdomsförbund, 1934. Programhäfte för Ungdomsloger (Storlogen).
Gustavsson, Sven, 1953. Gå på bio på landet. Våra gårdar, 1953: 4, sid. 121-123.
Kerstin Kokk: [http://kerstin.kokk.se/?p=443]
Kommunarkivet i Broby. Logen 558 Hoppets Gryning 1883-2005 (i Gryt)
Kommunarkivet i Broby. Logen 681 Gustaf Adolphs minne i Knislinge 1883–1934
Kristianstadsbladet den 22/12 1934
Nordiska museet, 1951. Godtemplarminnen. Svenskt liv och arbete, Nr 11.
Norling, N,S., 1951
Sjögren, Karin, 2007. Krumelurer i arkiven.
Våra gårdar: [http://www.varagardar.se] — Riksföreningen Våra Gårdar bildades redan 1942 och har sitt ursprung i att nykterhetsorganisationerna IOGT och NTO behövde samla fastighetsägarna och skapa en stark organisation som kunde tillvarata fastighetsägarnas intressen.
Wall, Krister, 1984. Byggnader och miljöer i Göingebygd. Broby. Kulturnämnden i Östra Göinge kommun.
Östra Göinge kretsloge av IOGT. Programboken för åren 1950–1953 (med vissa luckor)

Följande handlingar och föremål från Logen ”Broby Välgång” förvaras i Göinge hembygdsförenings arkiv.

Protokoll 1894–2006; åren 1915–1920 saknas.
Medlemsmatriklar 1894–1962
Rapporter och korrespondens, odaterat –1945
Handlingar rörande Ordenshuset, 1895–1954
Diverse ämnesordnade handlingar, 1896–1952
Hyllningsadresser
Kassa och uppbördsböcker, 1894–1963
Verifikationer, Logekassan, 1895–1999
Verifikationer för fastigheten och ekonomistyrelsen, 1935–1963
Album och gästböcker, 1950–1965
Diverse tryck, 1934–1952
Medlemsförteckningar, ?–1998
Kassaböcker, 1950–1980
Verifikationer Ordenshuset, 1964–1980
Diverse anteckningsböcker
3 diplom
2 standar
12 ordensband
1 tavla
1 IOGT-flagga
Ett hundratal böcker som tillhört ”Broby Välgång”

Sång- och ritualböcker:
Ritual för andra graden utgiven 1903
Ritualer fr grundloger av den Internationella Godtemplarorden 1878, 1909 & 1925
Sveriges Godtemplaarungdom. 71 samlade i ett häfte.
Sveriges Storloge av IOGT. 1908. Sånger för nykterhetsmöten.
Sveriges Storloge av IOGT. 1923. Godtemplarordens sångbok ”Sjung”. 135 sånger.
Godtemplarorden, Nationaltemplarorden & Blåbandsföreningen. 1954. Nykterhetsfolkets sångbok. Melodiupplagan med 300 sånger.

Bilder:
De flesta bilderna i denna artikel är hämtade från Broby Välgångs arkiv, som förvaltas av Göinge Hembygdsförening. Några bilder kommer från Göinge Hembygdsförenings arkiv och har då angetts med: ur GHFA,

 

Göinge hembygdsförenings årsbok, 2008. Broby: Göinge hembygdsförening, 1921–2011. ISSN 0281-8965.

 

IOGT Broby

 

SL

 


Ny bok: Kryptogamguiden av Linnea Helmersson

03 december 2015

 

Logo_Fältbiologerna.svg

Fältbiologerna: Kryptogamguiden

 

Boktips > >

Kryptogamguiden ger dig en lättläst och bred introduktion till kryptogamernas spännande liv, baserat på aktuell forskning. Boken ger även en presentation av olika svenska naturtyper och de arter som lever där. Kryptogamguiden är rikt illustrerad med fotografier och akvareller.

Författare: Linnea Helmersson. År: 2015; 242 sidor.

 

SL