Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) lägger ner sitt bibliotek

 

Sveriges Geologiska Undersökning överför från och med årsskiftet sitt bibliotek till Geobiblioteket vid Uppsala universitet.

Samarbetet med Geobiblioteket säkerställer S G U´s tillgång till litteratur och forskningsresultat inom det geovetenskapliga området.

Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) hanterar frågor som rör berg, jord och grundvatten. Dess bibliotek i Uppsala grundades 1858 och rymmer Sveriges största samling av geologisk information från 1600-talet och framåt.

Av projektplanen för flytten framgår att topografiska kartor, utredningar och äldre kartböcker redan har beslutats att avyttras.

Uppsala Universitet har meddelat att det inte har intresse för hundratals hyllmeter av nordiska och svenska böcker, tidskrifter och kartor.

Av de böcker som blir kvar anges i projektplanen att man ska ”pröva möjligheten” att ge bort materialet, men att de böcker som finns kvar efter projektet ska gallras. För närvarande rör det sig om tusentals hyllmeter material.

 

Gammal geologisk karta
Gammal geologisk karta.

 

Forskningsskatt rensas ut i hemlighet

När SGU lägger ner sitt bibliotek riskerar 400 år gammalt material att förstöras. Projektet har önskat att hålla utrensningen hemlig för att undvika negativ publicitet.

Flyttningen ”av besparingsskäl” till Uppsala universitet påstods innebära ”ökad tillgång till materialet och generösare öppettider”.

SVT:s granskning visar emellertid att detta inte är hela sanningen. Så mycket som 80 procent av samlingen kommer att magasineras, rensas ut och i vissa fall förstöras. Böcker och dokument har redan börjat slängas i sopsäckar.

Inget av detta nämns i SGU:s offentliga bild av flytten. Nedläggningen av biblioteket har i sig skapat starka reaktioner inom geologisverige. En namninsamling har startat bland svenska geologer som kräver att flytten stoppas.

Vi anser att nedläggningen av SGU:s bibliotek gör att stora ekonomiska, vetenskapliga och kulturhistoriska värden föröds och går om intet – för oss och för framtida generationer och samhällen, skriver initiativtagarna i sin protest.

Ett stort bestånd av ovärderlig geologisk information, tusentals hyllmeter av rapporter, monografier och exkursionsguider från Sveriges gruvnäring och geologiska forskning riskerar att försvinna.

Kulturhistoriska värden föröds

I projektspecifikationen rekommenderar nedläggningens projektledare att böcker som gallras ut ska förstöras i hemlighet, för att undvika ”negativ uppmärksamhet i media” och ett ”minskat förtroende för SGU och Uppsala Universitet”.

SGU:s samlingar består av mer än 2234 hyllmeter material. Universitetet har bedömt 70 hyllmeter (= 3 %) som intressanta, men inväntar nu en bedömning från SGU före det slutliga beslutet.

Förfarandet är okunnigt, obildat och respektlöst för kommande generationer. Världsunikt material kan nu gå förlorat.

* * * * *

 

Myndigheten backar – slutar slänga material

Sveriges Geologiska Undersökning upphör tillfälligt med att slänga sina samlingar. Nu utreds om andra än universitetsbiblioteket i Uppsala kan ta emot material från det snart nedlagda biblioteket.

Trots tidigare vittnesuppgifter om att material redan har kastats i sopsäckar har nedläggningens projektledare försökt hävda att myndigheten inte har slängt någonting.

Vi har inte gjort oss av med något. Vi har rensat ut. Sen får vi besluta i nästa steg vad vi gör med det, sa hon.

Nu skriver SGU: Några dubbletter som har bedömts som överflödiga har gallrats bort. Det rör sig om material som finns på flera bibliotek i Sverige, inklusive Uppsala universitets bibliotek.

Detta har tills vidare stoppats, för fortsatt utredning om det finns andra som har intresse av att ta emot materialet.

En avdelningschef vid SGU har skrivit att det fortfarande är oklart vad som kommer att hända med materialet:

Vi vet i dagsläget inte vilket material det är som kommer bli kvar eftersom referensgruppen ännu inte har gjort sin värdering färdigt av kvarvarande material. Det är ett arbete som kommer pågå en bra bit in på nästa år eftersom det är en stor mängd att gå igenom. Vem vi vänder oss till därefter är beroende på vilken typ av information som blir kvar att överlämna till annan part.

SGU har I ett pressmeddelande uppgett att ”SGU kommer fortsatt att bevara de dokument som är av kulturhistoriskt värde”.

Risken är att det finns skilda uppfattningar om vad som är kulturhistoriskt värdefullt, säger en SGU-geolog.

En säkerhetsåtgärd för att garantera att det som är viktigt inte försvinner eller förstörs är att flytta in sådant material i låsta så kallade raritetsrum. Deras antikvariska innehåll påstås vara fredat vid nedläggningen av biblioteket. Många titlar från 1700-talet, som tidigare fanns placerade i magasinet, skall nu vara säkrare där.

* * * * *

 

Läs mer >>

Myndigheten backar – slutar slänga material. SVT Nyheter, Kultur; 2015-12-08.

Myndighet rensar ut forskningsskatt i hemlighet. SVT Nyheter, Kultur; 2015-12-07.

Samordning mellan Uppsalas geobibliotek. Sveriges Geologiska Undersökning, 2015-12-04.

 

SL

 

Kommentarer är stängda.