Skadad fisk i Hanöbukten

27 maj 2016

 

Gåtan bakom fiskdöden i Hanöbukten skulle sedan hösten 2015 lösas med ett omfattande svenskt naturvetenskapligt forskningsprojekt.

En mängd rapporter om sårig och skadad fisk hade under flera års tid från 2010 skickats in från yrkesfiskare i Skåne, men tidigare utredningar hade ändå inte lyckats ge något svar på mysteriet om vad som ligger bakom fiskdöden.

Havs- och vattenmyndigheten fick 2014 i uppdrag av regeringen att kontrollera Hanöbukten och så inleddes efter fem år den första och största undersökningen någonsin av området vid Hanöbukten.

Med regelbundna prover under längre tid skall såväl fiskhälsa som innehållet av miljögifter bedömas. Resultatet ska inte presenteras för regeringen förrän år 2018.

* * * * *

Trots fastställd tid för presentationen till 2018 så hade veterinärmedicinska anstalten slutfört sin del av utredningen om skadade fiskar i Hanöbukten redan 2016-02-29.

Rapporten visar inte på någon enskild orsak till de sårskador och minskade fiskbestånd som det hade larmats om. Däremot kunde fyra olika sårtyper som hade drabbat fiskarna påvisas.

Orsaken till skadorna är sannolikt multifaktoriella och kräver kompletterande undersökningar i närmiljön för att kunna utredas vidare. Skrubbornas sår och de diffusa skadorna på torsken beror sannolikt på ett samspel, eller snarare en obalans, mellan levnadsmiljön, andra organismer och fisken.

En typ av sår hade drabbat närmare 60 procent av den skadade torsken och innebär en generell inflammation med hudrodnader, fenröta och diffusa sårskador. Denna typ av skador sätts ofta i samband med obalans i fiskens miljö och i vissa fall mikroorganismer, som normalt inte orsakar sjukdom. Om fiskens slemskikt skadats av föroreningar, förändrad vattenkvalitet eller andra stressfaktorer kan dessa organismer angripa fisken.

För att komma längre krävs en regelbunden och långvarig datainsamling av olika miljöfaktorer och standardiserade provtagningar av fisk för att kunna finna samband och orsaker till fiskarnas hälsotillstånd.

Marlene Areskog har 2016 utrett tillståndet för fisken i Hanöbukten.

* * * * *

Regeringen gav i maj 2014 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i uppdrag att i samråd med Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och efter samråd med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens jordbruksverk (SJV), kartlägga omfattningen av sårskadad fisk i Hanöbukten.

I uppdraget ingick att utreda orsakerna till att skador uppkommer samt att redovisa en plan för vidare uppföljning av sjukdomstillståndet hos vilda fiskpopulationer. SVA har i samarbete med SLU tagit fram ett förslag på en sådan plan.

Rapporten Kartläggning av omfattningen av sårskadad fisk i Hanöbukten är därför indelad i två delar; den omfattar 52 sidor. Referenslistan (pp 42-43) omfattar 39 företrädesvis internationella publikationer.

Arbetet har genomförts av A-M. Andersson, G. Andersson, M. Areskog, C. Axén, S. Faxneld, A-B. Florin, T. Lang, A. Lingman, F. Ljunghager, J. Olsson, J. Qvarnström och V. Öresland. Lokala yrkesfiskare i Hanöbuktsområdet har bidragit med insamling av fisk.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, februari 2016

* * * * *

Resultaten av studierna skall redovisas till regeringen i februari 2018

 

Läs mer >>

Olika slags skador på fisk från Hanöbukten. SVA; Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 2016-02-29.

”Personligen är jag ganska pessimistisk till fiskens framtid i
Hanöbukten”
. VeterinärMagazinet, Kerstin Stålbrand.

Kartläggning av omfattningen av sårskadad fisk i Hanöbukten. Redovisning av regeringsuppdrag M2014/1349 Nm.

Hanöbuktsuppdraget 2013. Hav och vatten, Uppdaterad 2016-02-01.

Nya försök men inga resultat i Hanöbukten. Svenolov Lindgren, 2015-10-31.

Hanöbukten: är det på riktigt nu då?. Svenolov Lindgren, 2015-07-26.

Kontakt med Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

 

SL

 


Stormöte om Hanöbukten; Kristianstad, 3 juni 2016

25 maj 2016

 

En förstudie i World Maritime University:s regi, finansierad av Ålfonden, har under våren kartlagt behoven bland kustinvånare vid Hanöbukten.

Samt tittat närmare på förslag till lösningar av de problem som råder i och kring bukten.

* * * * *

Syftet med detta möte är att informera om resultaten och förmedla ett samordnat lösningsförslag, samt att vara en plattform för en givande diskussion, där olika aktörer får möjlighet att gemensamt bidra till hur förslaget ska utformas i nästa steg.

Vad säger kustinvånarna? Hur ser de olika problemen och utmaningarna ut? Vad säger andra aktörer, som företag, organisationer, myndigheter, forskare och möjliga finansiärer? På vilket sätt vill de vara en del av en resultatinriktad samverkan?

 

Läs mer >>

För mer information, ladda ner bifogad inbjudan. ECOAST / Ålakademin.

 

SL

 


Leta lax åt veterinärmedicinska anstalten

24 maj 2016

 

De senaste två somrarna har det kommit ovanligt många rapporter om död lax i svenska älvar och vattendrag. Framförallt från Torne älv och Mörrumsån.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, vill nu försöka kartlägga utbredningen av laxdöden och försöka finna svar på varför den uppstår.

Rapportera in sjuka fiskar

SVA har skapat en rapporteringsportal. Via den kan sportfiskare i hela Sverige och Finland rapportera in sjuka och skadade fiskar.

 

Läs mer >>

SVA utreder varför laxfiskar dör. Fiskenyheter, 2016-06-03.

Myndighet behöver allmänhetens hjälp om laxdöden. Sveriges Radio, Ekot, 2016-05-18.

SVA utreder laxdöden med hjälp av allmänheten. Sveriges Radio, P4 Norrbotten, 2016-05-18.

Därför dör laxarna. Sveriges Radio, Ekot, 2015-08-31.

Fiskdöd också i Norrland. Svenolov Lindgren, 2015-07-31.

Laxdöden skrämmer tornedalingarna. Sameradion & SVT Sápmi, 2015-07-31.

Laxdöden sprider sig, 2. Sveriges Radio, P4 Norrbotten, 2015-07-30.

Laxdöden sprider sig, 1. Sameradion & SVT Sápmi, 2015-07-30.

Laxdöd i Norrlandsälvar förbryllar. Sveriges Radio, Ekot, 2014-08-03.

Kontakt med Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

 

SL

 


Bristande IT-kompetens inom företag och myndigheter

17 maj 2016

 

Bristen på IT-kompetens hos ledningarna i svenska företag och myndigheter börjar bli allt allvarligare. Tidigare krävdes normalt en ledning där personer med kompetens inom juridik, ekonomi och teknik ingick, vanligen med god erfarenhet av de områden som företaget eller myndigheten verkade inom.

I dag är bilden en annan. IT-systemen har gjort sitt intåg överallt. Närmare 20 procent av företagens och myndigheternas investeringar är inriktade på IT. På många håll har de dessutom blivit verksamhetskritiska, en utveckling som knappast kommer att minska. Exempel är e-handel, bank- och försäkringsverksamhet liksom avgöranden inom allt fler myndigheter.

* * * * *

Fortfarande är IT-kompetensen i ledningarna för större svenska verksamheter och myndigheter försvinnande liten. Inom flera verksamheter fattas avgörande investeringsbeslut utan någon djupare insikt om betydelsen av dessa beslut.

Den låga IT-kompetensen på ledningsnivå inom näringsliv och offentlig sektor har till viss del att göra med åldersstrukturen. Det som var receptet för framgång från sextio- till nittiotalet är kanske inte längre lika relevant.

I dag fattas beslut om hundratals miljarder i verksamhetskritiska investeringar utan någon nämnvärd kompetens inom området.

Många gånger lutar sig ledningen vid sådana beslut mot högprofilerade managementkonsulter utan erfarenhet av verksamhetsområdet.

 

Läs mer >>

”Chefer satsar miljarder på it – utan att ha koll”. NyTeknik, Tomas Qviberg, 2016-05-11.

 

SL

 


Otillbörligt kommersiellt gynnande av Facebook, Twitter och Instagram

16 maj 2016

 

Granskningsnämnden för radio och tv slår fast att ett inslag i SVT Nyheter Stockholm, där redaktionen marknadsför sina sociala medier-konton Facebook, Twitter och Instagram, strider mot bestämmelsen om otillbörligt kommersiellt gynnande.

Granskningsnämnden för radio och tv har beslutat att fälla SVT för inslaget, och ska därför ansöka hos förvaltningsrätten om att SVT ska betala en särskild avgift om 25 tusen kronor.

* * * * *

Twitter, Youtube och Facebook stäms för att inte agerat mot näthat

Nätverken måste bli bättre på att rensa bort hot och rasistiska inlägg, anser två franska grupper som uppger att de lämnat in en stämningsansökan.

Organisationerna hävdar att Twitter, Youtube och Facebook inte varit tillräckligt snabba med att ta bort innehåll som anses rasistiskt, antisemitiskt, homofobiskt eller terrorismförhärligande.

 

Läs mer >>

SVT fälls för att ha gynnat Facebook, Twitter och Instagram. Medievärlden, 2016-05-16.

Twitter, Youtube och Facebook stäms för att inte agerat mot näthat. Medievärlden, 2016-05-23.

 

SL

 


Märkligt ögonblick i svensk politik

16 maj 2016

 

Bilden där Åsa Romson på Miljöpartikongressen med en bukett i hand log mot publiken, alltmedan hennes språkrörskollega Gustav Fridolin stod bredvid och klappade händerna, kommer att gå till historien som en av svensk politiks märkligaste ögonblick.

En minister som faktiskt lyckats driva sitt partis politik avgick. Medan en minister som inte uppnått ett jota som utbildningsminister stannade kvar. En retoriskt svag politiker straffas. Medan en politiker som släpat sitt parti till ruinens brant medelst dåligt omdöme nöjt stod kvar på scenen.

Romson avgick med värdighet. En märkbart rörd ex-minister höll sig i sitt avgångstal till politiken och undvek alla antydningar till bitterhet. Hon meddelade att hon troligtvis inte tar sin riksdagsplats i anspråk. Miljöpartiet har, hävdade hon, ”till skillnad från Socialdemokraterna och Moderaterna, inga platser för personer som behöver en liten paus”. Det inger respekt.

Miljöpartiets kongress präglas mycket av ordet ”Nystart”. Men med Fridolin fortsätter partiet att ledas av en person som i mångt och mycket är ansvarig för att partiet hamnat i en så djup kris. Flera kongressombud uttryckte även att det var horribelt att personen som varit så inblandad i partiets kollaps nu sitter kvar och styr.

Miljöpartiets problem har länge, även innan Kaplan och Khan hamnade i blickfånget, varit att all uppmärksamhet partiet genererat har handlat om annat än kärnfrågorna. Därför är det märkligt att man väljer att sparka den minister som faktiskt har haft vissa framgångar inom sitt ansvarsområde.

 

Läs mer >>

Ingen nystart med Fridolin. Göteborgs-Posten, 2016-05-16.

 

SL

 


Miljöpartiets politik måste granskas

12 maj 2016

 

Miljöpartiet har genom hela sin tid varit ett anti-parti präglat av olika aktivistgruppers krav på ännu mer, av vad det än gäller.

Därför var det också givet att Miljöpartiet i regeringsställning skulle sluta med löftesbrott och en oförmåga att hålla rent kring grundläggande värden för vårt samhälle,
skriver Gunnar Hökmark (M) i GP Debatt.

* * * * *

Miljöpartiet har som parti den senaste tiden mött en hård granskning på grund av att de inte kunde hålla sig ifrån oacceptabla grupper och värderingar.

Nu måste Miljöpartiets politik mötas av fortsatt kritisk granskning.

Löften som saknar täckning i verkligheten och som bortser från att verkligheten rymmer motsättningar mellan legitima och viktiga intressen som bygger på tron att godtyckliga mål kan rädda miljö, arbete och välstånd utan några konsekvenser för människors arbete och välfärd
en populism som är farlig för varje samhälle och förödande för vår miljö.

 

Läs hela >>

Miljöpartiets populism farlig för miljön och samhället. Göteborgs-Posten, Gunnar Hökmark, 2016-05-12.

 

SL