SL Minnen: IOGT i Broby och min morfar Olov

04 december 2015

 

Nu är det en annan tid …

Min morfar Olov Nordqvist dog redan innan jag föddes. Han var frikyrklig och medlem av nykterhetsrörelsen IOGT — International Organization of Good Templars.

Från min mormor har jag senare fått bevarat ett ordensband med valspråket ”Tro, hopp och kärlek, 240 x 56 mm, förvarat i ett metalletui.

IOGT
Ordensband från IOGT storloge 1880 i purpurfärg med metallfrans

 

Godtemplarordens regalier utgjordes av ordensband (som på bilden) eller kragar (halsomhängen).

Regalier användes under möten och ceremonier inom IOGT av dem som hade uppdrag som ordförande, sekreterare eller liknande. Färgen visade vilken grad eller roll medlemmen hade i logen och varierade för de olika graderna; första graden var vit, andra blå och tredje purpur. Den röda färgen bars av dem som ledde mötena.

Vid möten inom IOGT hölls särskilt i början hårt på ceremonier och ritualer och vid dessa hade regalierna stor betydelse.

Regalierna tycks senare ha använts i begränsad utsträckning och då företrädesvis längre tillbaka i tiden. Det finns endast få bilder som visar godtemplare i sådan mundering. Betoningen på ritualer och ceremonier tonades ner med åren och sedan IOGT och NTO hade gått samman 1970 övergavs också ordensformen.

En särskild högtidlighet vilade över intagningsceremonierna. Ursprungligen förekom intagningar vid nästan varje möte, senare endast vid särskilda intagningsmöten.

IOGT-logens program innehöll mycket teater, musik och sång. Andra viktiga inslag var diskussioner för att öva medlemmarna att tala offentligt och argumentera för att föra nykterhetsarbetet framåt. Inte enbart nykterhetsfrågor behandlades, utan också filosofiska, etiska och politiska ämnen. Uppgifterna cirkulerade bland medlemmarna för att så många som möjligt skulle lära sig mötesteknik och att tala inför gruppen; detta var en viktig skola för demokratin.

Godtemplarrörelsen var folkligt förankrad och dominerades av hantverkare, småföretagare, arbetare och bönder. En stor del av föregångsmännen inom den senare framväxande arbetarrörelsen rekryterades från godtemplarrörelsen.

 

Logen ”Broby Välgång” bildades den första december 1894.

Redan tidigare hade det i Broby funnits en nykterhetsloge inom IOGT, ”Brödrafolkens väl” från 1881 till 1889, och dess medlemmar fortsatte också inom verksamheten i logen ”Broby Välgång”.

Nykterhetsrörelsen i Broby och angränsande orter minskade i betydelse redan vid slutet av 1960-talet. Antalet aktiva medlemmar sjönk, ekonomiska utrymmet för att behålla ordenshus och samlingslokaler krympte och invånarna fick konkurrerande intressen.

Logen 2018 ”Broby Välgång” upphörde den 31 augusti 2006. Den gick upp i Logen 81 ”Fred och endräkt” i Hästveda, bildad 1882. En gemensam julfest med den nya logen från Hästveda avslutade verksamheten i Broby.

Göinge hembygdsförening i Broby förvaltar arkiv, standar, ordensband och flaggor från ”Broby Välgång”. Dessa dokument och föremål är en viktig del av den folkrörelse som fick en genomgripande betydelse för människorna i Göingebygden.

Medlemmar

Medlemsantalet i ”Broby Välgång” har växlat starkt under de 111 år som logen har verkat.

Redan vid sekelskiftet 1800/1900 fanns stora svängningar i medlemsantalet; 1898 var det 80 och 1901 40. Det allra högsta medlemsantalet var 154 och noterades i april 1937. Under perioden 1935–1940 var antalet medlemmar drygt eller omkring 100 och hade 1945 sjunkit till 52.

I början av 1950-talet kom ett uppsving för logens medlemsantal. Teater, bio och revyer hade ett rikt utbud under 1950-talet och under början av 1960-talet flödade kulturlivet. ”Broby Välgång” fick diplom från Sveriges Storloge för lyckade medlemsvärvningar.

I mitten av 1960-talet började logen att åter förlora medlemmar; det fanns då heller inte längre någon ungdomsloge som rekryterade nya.

Under 1970-talet hade logen ”Broby Välgång” begränsad verksamhet och under långa perioder ingen verksamhet alls. Under åren 1979–2006 hade logen aldrig över 20 medlemmar; 1980 endast åtta och när den upphörde 2006 elva medlemmar.

Lokaler

Flera IOGT-föreningar hade egna ordenshus. Detta innebar någon form av självständighet, som var viktig för godtemplarna självkänsla.

Vid starten av logen ”Broby Välgång” var lokalfrågan inte löst. Tidigt fanns drömmen om ett eget ordenshus, men början blev i ett gammalt lokstall. När järnvägen drogs ända fram till Hästveda fick lokstallet i Broby minskad betydelse för tågen och byggnaden kunde användas för olika andra ändamål, som skola och godtemplarhus. Senare hölls samlingarna i kommunalsalen. Beslut om att bygga ett eget godtemplarhus fattades 12 juli 1895; kostnaden var 1010 kronor med arbetslönen 40 % av den totala kostnaden.

Ordenshuset stod färdigbyggt 1897 och användes under omkring tjugo år innan det blev för litet för verksamheten. Huset såldes, först till Filadelfia och kom senare i privat ägo.

I stället för att bygga ett nytt ordenshus beslöts att köpa ett färdigt, äldre hus. Någon gång mellan 1915 och 1920 inköptes det nya ordenshuset; byggt omkring 1850. En omfattande renovering genomfördes 1921 med bland annat ny samlingssal och scen. I slutet av 1940-talet hade ordenshuset behov av ytterligare en rejäl renovering och återinvigdes 9 augusti 1952.

* * * * *

På sidan 73 i Sven Jenséns artikel om Logen ”Broby Välgång” finner jag slutligen ett minne av min morfar i en visa från 1916; tydligen var det han som utförde elinstallationen.

Basar-Visa tillägnad Goodtemplarbasaren
den 28–29 okt 1916 af E.E.
. . . . .
Men vill till sist du veta, hvem som har ljuset lagt,
uti Goodtemplarsalen, och dager gjort af natt.
Jo det har Nordqvist gjort, och om det blir för kallt,
så kan det äfven blifva kortslutning öfverallt.

Nu finnes här nog många, som ilskna blickar ger
för ni fått huden garfvad, men ni ska´ nog få mer,
Om blott vi än en gång den stora äran har,
Att råka på hvarandra, på ny Goodtemplarebasar.

* * * * *

 

Olov Nordqvist
Olov Bengtsson Nordqvist, 1872–1935

 

annons

* * * * *

 

Vid uppföljningsmöte 2 februari 2007 efter ”Broby Välgång” skrev logens ordförande sedan 50 år Mats Williamson:

Det är med visst vemod man ser en epok försvinna, som under många år haft en betydelse i Broby. Man kan nämna biblioteksrörelse, biosalong, riksteater, revyer, ungdomsverksamhet, samlingslokaler för föreningslivet och framför allt för alla medlemmar under alla år.

Nu är det en annan tid och man får rätta in sig i ledet.

Förhoppningen är dock att IOGT/NTO-rörelsen lever vidare då den har stor betydelse för en nykter tillvaro.

 

Läs mer >>


IOGT International
; Wikipedia.

Svenska grenen av IOGT International; Wikipedia.

Ordenssällskap införda i Sverige 1875–1899: 1879 Godtemplarorden, IOGT (inte nu längre ett ordenssällskap).

IOGT historia. IOGT—NTO Kronoberg.

Godtemplarorden. Nordisk familjebok, 1908, sidorna 1395–1396.

Vänersborgs museum: Samling av ordensband från IOGT Vänersborg, logerna på Vallgatan.

Fransar och paljetter i arkivet: Medlemmar i IOGT-loge med regalier. Dokument i fokus – ur Gävleborgs arkiv och samlingar, 2015-09-29.

SL Minnen; Svenolov Lindgren.

 

Boktips >>

Jensén, Sven, 2008: Logen 2018 Broby välgång av IOGT 1894-2006; sidorna 33-96. [Göinge hembygdsförenings årsbok, 2008.]

Sven Jensén, 2008

Referenser

”En gammal kassabok och vad den berättar” och ”IOGT-logen Broby Välgång fyller i höst 60 år”. Helgeådalen, tidning utgiven av Broby-utställningen 1954.

Göinge hembygdsförenings årsbok, GHBF:

Dahl, Rune, 1986. Historik vid logen 558 Hoppets Grynings 100-årsdag den 15/4 GHBF årsbok 1986.
Karlsson, Gunvald, 1991. Logen 370 Räddningsbojen, Sibbhult. GHBF årsbok 1991.
Nilssson, Britt, 1980. En släktgård berättar … GHBF årsbok 1980.
Norling, Erik, 1980. Ljusets Härold i Västraby. GHBF årsbok 1980.
Olsson, Gösta, 1989. Nykterhetsrörelsens historia är dokumenterad i Glimåkra. GHBF årsbok 1989.
Wallin, Erik, 1993. Om brännvinet i Gryt. GHBF årsbok 1993.

Biblioteksbladet, sid 178, 1936: [http://runeberg.org/ biblblad/1996/0190.htm]
Godtemplarlogens ungdomsförbund, 1934. Programhäfte för Ungdomsloger (Storlogen).
Gustavsson, Sven, 1953. Gå på bio på landet. Våra gårdar, 1953: 4, sid. 121-123.
Kerstin Kokk: [http://kerstin.kokk.se/?p=443]
Kommunarkivet i Broby. Logen 558 Hoppets Gryning 1883-2005 (i Gryt)
Kommunarkivet i Broby. Logen 681 Gustaf Adolphs minne i Knislinge 1883–1934
Kristianstadsbladet den 22/12 1934
Nordiska museet, 1951. Godtemplarminnen. Svenskt liv och arbete, Nr 11.
Norling, N,S., 1951
Sjögren, Karin, 2007. Krumelurer i arkiven.
Våra gårdar: [http://www.varagardar.se] — Riksföreningen Våra Gårdar bildades redan 1942 och har sitt ursprung i att nykterhetsorganisationerna IOGT och NTO behövde samla fastighetsägarna och skapa en stark organisation som kunde tillvarata fastighetsägarnas intressen.
Wall, Krister, 1984. Byggnader och miljöer i Göingebygd. Broby. Kulturnämnden i Östra Göinge kommun.
Östra Göinge kretsloge av IOGT. Programboken för åren 1950–1953 (med vissa luckor)

Följande handlingar och föremål från Logen ”Broby Välgång” förvaras i Göinge hembygdsförenings arkiv.

Protokoll 1894–2006; åren 1915–1920 saknas.
Medlemsmatriklar 1894–1962
Rapporter och korrespondens, odaterat –1945
Handlingar rörande Ordenshuset, 1895–1954
Diverse ämnesordnade handlingar, 1896–1952
Hyllningsadresser
Kassa och uppbördsböcker, 1894–1963
Verifikationer, Logekassan, 1895–1999
Verifikationer för fastigheten och ekonomistyrelsen, 1935–1963
Album och gästböcker, 1950–1965
Diverse tryck, 1934–1952
Medlemsförteckningar, ?–1998
Kassaböcker, 1950–1980
Verifikationer Ordenshuset, 1964–1980
Diverse anteckningsböcker
3 diplom
2 standar
12 ordensband
1 tavla
1 IOGT-flagga
Ett hundratal böcker som tillhört ”Broby Välgång”

Sång- och ritualböcker:
Ritual för andra graden utgiven 1903
Ritualer fr grundloger av den Internationella Godtemplarorden 1878, 1909 & 1925
Sveriges Godtemplaarungdom. 71 samlade i ett häfte.
Sveriges Storloge av IOGT. 1908. Sånger för nykterhetsmöten.
Sveriges Storloge av IOGT. 1923. Godtemplarordens sångbok ”Sjung”. 135 sånger.
Godtemplarorden, Nationaltemplarorden & Blåbandsföreningen. 1954. Nykterhetsfolkets sångbok. Melodiupplagan med 300 sånger.

Bilder:
De flesta bilderna i denna artikel är hämtade från Broby Välgångs arkiv, som förvaltas av Göinge Hembygdsförening. Några bilder kommer från Göinge Hembygdsförenings arkiv och har då angetts med: ur GHFA,

 

Göinge hembygdsförenings årsbok, 2008. Broby: Göinge hembygdsförening, 1921–2011. ISSN 0281-8965.

 

IOGT Broby

 

SL

 


SL Minnen: Min morfar och IOGT

01 november 2015

 

Se kompletterad och uppdaterad version av detta inlägg här:

SL Minnen: IOGT i Broby och min morfar Olov. 2015-14-04.

 

Min morfar Olov Nordqvist dog redan innan jag föddes. Han var frikyrklig och medlem av nykterhetsrörelsen IOGT — International Organization of Good Templars..

_ _ _ _ _

 

Olov Nordqvist
Olov Bengtsson Nordqvist, 1872–1935

 

SL

 


SL Minnen: Vimpel för cykel i Åhus 1949

06 maj 2015

 

I min barndom fanns cykelvimplar; inte sådana som numera används till barncyklar, utan sådana som nu visas på museer. De var populära souvenirer..

bild: Åhus 800 år
Cykelvimpel, Åhus 1949

Vimpeln har jag kvar från jubileet för Åhus 800 år som firades 1949 med utställning, pompa och ståt.

Åhus köping bildades 1905 men gick 1971 upp i den då nybildade Kristianstads kommun.

Vid kommunreformen 1971 bildades Kristianstads kommun av Kristianstads stad, Åhus köping samt Everöds och Fjälkinge landskommuner. 1974 införlivades också Degeberga, Tollarp, Oppmanna och Vånga i Kristianstads kommun.

* * * * *

På 1950-talet, när det blev aktuellt med att slå samman Åhus köping med Kristianstad, föreslog Åhus-konstnären Andreas Björkman att den nya kommunen skulle heta Åhus, efter den medeltida staden.

Andreas Björkman komponerade affischer till jubileumsutställningen i Åhus och deltog på olika sätt i arrangemangen 1949 kring Åhus 800 år.

bild: Jubileumsdagen 2 juli 1949

 

Läs mer >>

1900-talets Åhus i koncentrat. [Kenth Olsson.]

Aosehus från mitten av 1100-talet, belägen där
som Helge å fordom rann ut i Hanöbukten. [Bengans historiasidor.]

Åhus borg, tidigare kallad Slottsruinen. [Wikipedia.]

Bilder ur 1100-talets danska historia: Staden Åhus kom vid mitten av 1100-talet i ärkebiskopens ägo … [Absalon – Danmarks ärkebiskop; textstycke 23. Sven Rosborn.]

Lyckan 27 i Åhus stad. Arkeologisk förundersökning, 2011. [Christer Carlsson.]

Tobaksodlingen i Åhus & Åhus Havanna.

Åhus Hamn. Fritz Nilsson startade företaget 1888 och Lindéns är numera ett helägt fristående dotterbolag till Åhus Hamn & Stuveri AB.

Så såg det ut i Åhus och Kristianstad runt 1950. [Kristianstads kommun.]

Jan Damgren litteratur-och googletips.

SL Minnen

 

Boktips >>

800 år i Åhus: utgiven i anledning av Åhus 800-årsjubileum 1949. Redaktionskommitté Christer Olofson (1909-1996) och Simon N:n Röstin (1898-1982). Kristianstad, 1949.

ahus_3


Åhus stadsområde
: bevarande av den äldre bebyggelsen och miljön. Hans Folkesson. Lund: Lunds tekniska högskola, 1979.

Borgen i Åhus: ett medeltida maktcentrum. Jimmy Juhlin Alftberg, Helena Lilja, Bertil Helgesson & Johan Wallin. Lund: Historiska Media, 2012.

 

SL

 


SL Minnen: Främmande världar

25 mars 2015

 

bild: Svenolov Lindgren, 1954
Bevarat från teckningslektion i realskolan 1954

 

Verkligheten:
1957, 4 oktober: Första människan i rymden:: Jurij Gagarin.

 

Boken som inspirerade >>

20150301_lizzodolly-01

 

20150301_lizzodolly-02 20150301_lizzodolly-03

20150301_lizzodolly-04 20150301_lizzodolly-05

Lillemor Dahlin, 1949: Lizz och Dolly i främmande värld: fantastisk berättelse för ungdom. Stockholm: Lindqvists ungdomsbibliotek, 1949.

 

 

SL

 


SL Minnen & SR Minnen

25 mars 2015

 

SL Minnen är några personliga tillbakablickar — Svenolov Lindgren Minnen.

Minnen av vad som har dokumenterats i bloggen sedan 2009 i WordPress och 1997 i GeoCities och av sådant som genom åren har samlats i mina arkiv.

 

SR Minnen innehåller program och klipp ur Sveriges Radios arkiv.

SR Minnen byter 2015 namn till Avgörande ögonblick för firandet av Sveriges Radio 90 år. Här finns allt kring jubileet liksom alla de arkivklipp som samlats under åren med SR Minnen.

Den första januari 1925 sändes det allra första programmet i Sveriges Radio – eller Radiotjänst som det hette under de tidiga åren – och 90 år har nu gått sedan dess. Hela 2015 blir firande och återterblickar i radion.

 

SL