Uppfinningar blir vardagens självklarheter

27 juni 2015

 

Håkan Lans har utvecklat några av vår tids stora uppfinningar – sådant som idag har blivit en naturlig del av vår vardag.

Han skapade en tidig föregångare till datormusen redan på 1970-talet och strax därefter utvecklade han grundläggande funktioner för färggrafik i datorer.

 

bild: Lindgren Labs
Ubåten Doppingen
[Bild: Svenolov Lindgren, Askölaboratoriet, Trosa, 1965]

 

Håkan Lans har också konstruerat en egen ubåt, Doppingen.

Han var då gymnasisten som fick projektpengar av pappa och delar till ubåten av Tudor, Bosch och Finnbodavarvet, tog en kurs i hur man svetsar, och hade snart själv byggt sig en drygt tre meter lång undervattensfarkost som han i Stockholms skärgård dök ner med till under hundra meters djup. [Från Per Mortensen, 1997, Uppfinnarideer kan rädda Sverige.]

 

Läs mer och lyssna >>

Historien om innovatören Håkan Lans och hans kamp för sina uppfinningar. P3 Dokumentär, 2015-06-05.

Per Mortensen, Uppfinnarideer kan rädda Sverige; Dagens Nyheter, 1997-06-17.

 

Boktips >>

Ett svenskt geni — berättelsen om Håkan Lans och kriget han startade

David Lagercrantz, 2000; Stockholm: Bokförlaget DN. ISBN 91-7588-369-4. David Lagercrantz, 2001; Stockholm: MånPocket. [Ny utgåva] ISBN 91-7643-765-5. David Lagercrantz, 2006; Stockholm: Piratförlaget. [Ny utgåva] ISBN 91-642-0208-9.

 

SL

 

Annonser

Klippor på Ornö i Stockholms södra skärgård

05 juni 2011

 

Ornö – den största ön i Stockholms södra skärgård – har en vidsträckt och orörd vildmark men också ett öppet jordbrukslandskap.

De gamla hällmarkstallskogarna ger en stiglös vildmark med små myrar med doft av pors. Ädellövskogarna är rika på orkidéer.

På öns nordspets – Ornö huvud – bildar grönstenar och leptiter de välkända bandmönstren på strandhällarna. Från sydligaste delen av Ornö sträcker sig Sundby naturreservat också långt ut i ytterskärgården.

Agneta Hansson, Ornö 1974
Agneta Hansson, 1974, 21 x 29 cm, blyertsteckning.

Omedelbart öster om Ornö ligger Kymendö med havsstrandängar, ekhagar och ålderdomlig gårdsbebyggelse. Ön är mest känd för att ha inspirerat August Strindberg till romanen Hemsöborna. [Kymmendö har 2010 återfått den äldre skrivningen Kymendö.]

På ön Fjärdlång, öster om Ornö, är de gamla hällmarkstallskogarna och bestånden av idegran mest kända. Naturreservatet omfattar ett större skärgårdsområde med de stora öarna Fjärdlång, Ängsön-Marskär, Långholmen-Bockholmen och ett antal små öar, kobbar och skär.

Läs också >>

Ornö – Haninge kommun

Norra Ornö, stiglösa vildmarker och blomsterrika kalkberg – Naturskyddsföreningen

Sundby naturreservat, Ornö – Haninge kommun

Ornöborna, en ideell förening

Ornös historia – Ornös turistbyra

Protest mot vindkraftverk på Ornö — Lindgren Labs, 2011

 

SL

 


Protest mot vindkraftverk på Ornö

03 juni 2011

 

Säg NEJ till vindkraft på Ornö, eftersom det är ett icke reversibelt intrång i en opåverkad naturmiljö!

Haninge kommun planerar att etablera 50 vindkraftverk på Ornö; 25 på norra och 25 på södra delen av ön.

 

bildmontage: www.ornöborna.se
Vidkraftshotet över Ornö (montage)

– Vindkraftverkens påverkan på rovfågelstammen kan vara förödande för tillväxt och vidmakthållande, bl.a. av havsörn. Flera kända havsörnsbon finns inom de planerade vindkraftsområdena på Ornö.

– Många av vindkraftverken planeras inom eller i direkt anslutning till bronsåldersbosättningar med skärvstenshögar, röjda odlingsområden och stensättningar.

– Ornös invånare och alla friluftsbesökare har sökt sig till ön därför att de vill leva i en kulturbygd som är fri från tätorternas ständiga brus och buller. Tystnaden kommer att bli ett minne blott …

Säg NEJ till vindkraftverk på Ornö

Vindkraft nej tack

 

Läs mer >>

– om den ideella föreningen Ornöborna som bildades 2002 och om den planerade vindkraftsutbyggnaden på Ornö.

– om Länsstyrelsens beslut om miljöpåverkan från planerad verksamhet i fråga om uppförande av ett vindkraftverk.

– om Klippor på Ornö i Stockholms södra skärgård.

 

SL

 


Ur askan i elden?

23 april 2011

 

Några landsting säger upp avtalen med SOS Alarm efter den senaste tidens händelser.

Det privatägda företaget MedHelp kommer att ta emot larmsamtalen, eftersom MedHelphade ett starkare anbud”.

Det finns anledning att fundera över i vilken utsträckning enbart pengarna fått avgöra och vilken kompetens MedHelp kommer att tillhandahålla.

Händelser i Kristinehamn inger inte något.förtroende för MedHelp: deras så kallat ”erfarna sjuksköterskor” varken minns eller förstår …

Sjuksköterskorna har tidigare fått extra betalt inom MedHelp för att hålla patientsamtalen korta: Den som klarade att hålla snittiden fick 1.000 kronor extra i månaden …

Ja, se pengar, pengar, pengar; jag blir sjuuuk …

SL


Regler finns – också i Tyresta naturreservat

23 november 2010

 

Efter orienteringstävlingen Järladubbeln uppdagades i Tyresta naturreservat att gator i skogen hade sågats mot målet och att små träd hade kapats. Gamla snitslar och lappar satt kvar.

Stiftelsen Tyrestaskogen förvaltar skogen. Händelsen blev polisanmäld. Orienterarna som anordnade tävlingen har erkänt. Åklagaren avskriver ändå ärendet.

bild: Tyresta

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden och har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen. Tyresta nationalpark inrättades 1993 och omfattar 1.970 hektar. Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat som en skyddande hästsko i söder, öster och norr. Reservatet omfattar 2.700 hektar och totalt är det skyddade området nästan 5.000 hektar.

Det finns stora skyltar och tavlor som upplyser om reglerna i området och att inte ens en kvist får brytas av där.

Kanske är det möjligt att en klubb orienterare i sin springariver inte kan uppfatta, inse och förstå innebörden av allmänna och välkända regler för umgänget med fridlyst natur – trots att de erkänt förseelsen.

Än mera uppseendeväckande är det att en åklagare skall behöva ha problem med att läsa innantill. Texten ”I naturreservatet får du inte skada växtligheten genom att gräva upp växter, bryta kvistar eller fälla träd” är så tydlig att den bör förstås av de flesta.

Åklagaren anser ändå att stiftelsen Tyrestaskogen också uttryckligen borde ha sagt till orienteringsklubben att träd inte får sågas ner. Åklagarens bedömning är att brottet inte har straffbar nivå.

En mljöhandläggare vid länsstyrelsen tycker att detta är en tunn förklaring, särskilt som man aldrig får bryta kvistar eller såga ner träd på någon annans mark – oavsett om det är ett naturreservat eller inte. Styrelsen kunde ju heller inte utgå från att orienteringsklubben skulle såga ner träd.

Länsstyrelsen har beslutat att inte driva ärendet vidare eftersom vad de anmäler ofta blir nedlagt. Åklagarna måste naturligtvis prioritera, men det blir ändå konstigt därför att också relativt små miljömål har betydelse.

Det är viktigt att alla, även åklagare, förstår och respekterar de regler som finns – också i naturen.

[Bild: Tyresta]

SL


Miljöskymning

27 april 2010

 

I dessa dagar vill alla politiska partier vara ett miljöparti och erbjuda oss det bästa miljöklimatet. Till och med Reinfeldt blir miljöpartist, sägs det.

bild: Sveriges Radio Gotland

Ändå blåser det snålt över det svenska miljöarbetet, trots att miljöministern jagar på, fast kanske mest vargar och röster.

Redan för en och en halv månad sedan stod det klart att miljömåls-propositionen skulle bli en besvikelse, utan framsynta förslag och utan pengar.

Flera av de svenska miljömålen är omöjliga att nå inom de ramar som har ställts upp. Den nya strategin är att målen skall finnas kvar, men att det skall få ta lång tid att uppnå dem. Det skulle innebära att miljö-målspolitiken blir mer realistisk. Om målen är omöjliga undergrävs tilltron till systemet, påstår miljöministern.

Kanske är det bara ramarna som är för snäva och insatserna som är för klena?

– Svårigheterna beror på att naturen behöver lång tid för att återhämta sig, men också på att frågorna ibland är helt beroende av internationella åtgärder, försöker miljöministern ursäkta sig.

Även med ett kommunalråd från miljöpartiet hamnar miljöfrågorna långt ned på prioriteringslistan – som i Nyköping. Kommunen säljer för all framtid ut viktiga områden i skärgården och detta får allvarliga kon-sekvenser för miljön. Om tio år upptäcker de vad som har gått förlorat – Nyköpings orörda skärgård finns inte längre.

Nyköpings framlidne fågelforskare och miljöprofil Viking Olsson har för alltid slutat klänga i klippstupen för att ringmärka berguv, och han försvarar inte längre naturen med näbbar och klor.

Han var chockad över exploateringen, företrädesvis med exklusiva villor, och han bävade för konsekvenserna om den fortsätter i dagens takt. Särskilt besviken var Viking Olsson på att miljöpartiet varit så tyst i de här frågorna, trots att partiet har ett eget kommunalråd.

— De har inte gjort ett skvatt för miljön, sa´ Viking Olsson.

När miljömålen instiftades 1999 var förhoppningen att samtliga 16 mål skulle vara uppfyllda till år 2020. Sveriges Radio Ekot har nu gjort en kartläggning av miljömålen, men trots att den är gjord av Sveriges Radio så redovisas den endast av fyra de 25 radiokanalerna.

I Västernorrland är det inte möjligt att nå målen om giftfri miljö, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv. För att uppnå miljömålen krävs också tydligare riktlinjer så att olika aktörer i länet vet vad just de kan göra för miljön. Också de enskilda länsborna måste bli mer medvetna.

I Stockholm har det gått allra sämst med att minska bullret, ett miljö-problem som ofta hamnar i skymundan.

Gotland kunde det kanske ha sett annorlunda ut om länsstyrelsen fått mer pengar till skogen, men övergödningsmålet kan inte nås för naturen hinner inte återhämta sig i tid

I Halland går den faktiska utvecklingen i miljön åt fel håll på tre områden: ett av dem är ett rikt odlingslandskap. Där saknas fortfarande en strategi för att skydda värdefull jordbruksmark mot exploatering.

Sveriges Radios kartläggning visar en märkbart försämrad prognos för att nå målen. De sammanlagt 151 fall som nu bedöms som omöjliga skall jämföras med 113 fall för tre år sedan.

Nu när regeringen har omformulerat miljömålen så att de ska bli lättare att uppfylla så har länsstyrelserna gemensamt kommit fram till att detta innebär att fem mål som inte kan nås i tid istället kan nås efter särskilda satsningar – men utan att miljön förbättras på något sätt.

SL


Naturkontakt

16 augusti 2009

”Tur att inte jag följde med!” Så tänkte du på söndagsmorgonen när du drog upp rullgardinen i ditt ombonade sovgemak. Välmående vred du på din varmvattenkran.

Jag tänkte på dig när gryningsljuset trängde genom tältväven. Du kom inte med på vår Ängsön-exkursion. Men inte bara du försökte omintetgöra den – nu gjorde också vädergudarna ett prov.

Redan på lördagskvällen började Eolus. Det blev ingen eld i den hårda vinden; ingen korv. Nu slet det i tältdukarna. Vem räds en sann fältbiolog? Tor? Ljungande blixtar, hedniskt dån, piskande regn.

”De e faktiskt en viss tjusning me de här åsse”, sa Dag.

Helios! Så sken solen.

Har du suttit på en soldisig klippa och ätit köttbullar i en genomblötad skärgård? Gott!

Lördagen bjöd på en sex timmar god tur i sol och måttlig vind. Runt ön. Till södra delen, Gjusskär – kråkrished och kala hällar. Söndagen användes till korta turer med fina vädersensationer. Men varför var vi så få?

Är då detta något viktigt? Genom den nära kontakten med naturen lär man hänsyn och respekt, lär sig inse människans rätta plats i ekosystemen. Nyttig kunskap i naturvårdsarbetet.

För storstadslandskapets miljömänniskor verkar kanske naturen mera som en grön kuliss; något man känner från TV, rundtursbussfönster och planschverk.

När fältbiologen åldras till naturskyddsföreningsledamot sker lätt en anpassning till det varmtempererade. Tältet blir något obekvämt och ryggsäcken byts mot portfölj.

Naturvård är viktigt och bra.

Naturkontakt? Du, du håller kanske på att missa något!

[Blad #11, 25 oktober 1972.]

 

Se också >> Obebodd ö i utskärgården