Flumskolan i nya skepnader

23 mars 2012

 

Svenska läroböcker i fysik skall skrivas om ur ett ”feministiskt perspektiv”.

Arbetet pågår som projekt och genom propagandainsatser vid skolor och lärarutbildningar, så kanske dröjer det inte länge innan vi får se ett helt nytt utbildningsmaterial i fysik.

Förhoppningen om att kunna ”locka fler kvinnor till fysikämnet” kommer i själva verket att rasera de sista resterna av utbildningsväsendet. Alla de som väljer en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid ett svenskt universitet – som måste hålla internationell standard – kommer att ha sex års kunskaper i fysik att ta igen mellan gymnasiet och universitetet.

Flera lärarutbildningar använder den av Skolverket rekommenderade rapporten ”Genus och text” som handlar om jämställdhet i läromedel i fysik och tar upp frågor om manligt och kvinnligt, hur genus konstrueras symboliskt och vilka krav som kan ställas på en jämställd text.

Rapporten är skriven av en genusfrälst professor i pedagogik från Örebro universitet som nu har blivit rektor för Södertörns högskola. Det finns inte någon universitetsutbildning i fysik vid Södertörns högskola men däremot en omfattande lärarutbildning. Flera anmärkningsvärda citat ur rapporten finns i Tanja Bergkvists Blog.

Doktorn i teoretisk fysik, Sören Holst, och professorn i matematisk statistik, Olle Häggström, har undrat varför högskolan vill tillsätta en rektor med dokumenterat vetenskapsfientlig kunskapssyn.

* * * * *

I boken Välfärdsåren (Göran Hägg, 2005: sidorna 292–297) beskrivs i kapitlet Hej matematik! den antiintellektuella ideologi som styrde det pedagogiska etablissemanget under slutet av 1960-talet. I stället för demokrati genom kunskaper och lika chanser för alla skulle då skolan skapa demokrati genom ”medborgaranda”.

Den som då talade om värdet av kunskaper dömdes som fiende till demokrati och jämlikhet.

 

bild: Hägg 2005: sidan 297
Bilden illustrerar ”Sverige som pedagogiskt u-land”. (Hägg 2005: sidan 297)

Pedagogiska debattböcker med teorier som var anpassade för propaganda bland analfabeter i tredje världen styrde den pedagogiska debatten och myndighetsbesluten i Sverige.

Resultatet blev vad som sedan dess har kallats ”flumpedagogik”.
08-slangens ”flum” beskriver den känsla som haschrökarna upplever.

Den tidens pedagogiska ”utvecklingsarbete” visade redan under mitten av 1970-talet sina skadeverkningar vid intagningen till såväl gymnasier som universitet och högskolor. Åtskilliga årskullar av elever – och hela samhället – var drabbade.

Detta förflutna elände ligger nu drygt fyrtio år tillbaka i tiden, men vad pedagogerna sedan dess har ställt till med – och fortfarande orsakar – med nya kunskapsfientliga påfund och ”pedagogisk vetenskap” som täckmantel är ännu svårt att överblicka.

 

SL


Naturkunskapens ”kräftgång” i skolorna

08 december 2010

 

Var femte elev i Sverige når idag inte upp till en grundläggande nivå i läsning – den nivå som är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig annan kunskap.

Andelen elever i Sverige som inte når upp till en grundläggande nivå i naturvetenskap har ökat till nästan 20 procent. Detta är under OECD-genomsnittet och trenden är neråtgående.

 

bild: Lindgren Labs
Internationella undersökningen PISA 2009 av 15-åringar i 65 länder

 

Skolverket bekräftar nu den negativa utveckling som tidigare visats i internationella undersökningar som Sverige har deltagit i under 2000-talet: Det har skett en försämring av elevernas kunskaper som är statistiskt säkerställd.

PISA 2009 mäter läsförståelse, kunskaper i matematik och natur-vetenskap hos 15-åringar i 65 länder. Läsförståelse är denna gång huvudämnet och de asiatiska länderna och Finland ligger i topp.

Sverige, som under flera decennier tillhört toppskiktet, placerar sig endast på en genomsnittlig OECD-nivå. I matematik har också de svenska resultaten försämrats och ligger nu endast på en genom-snittlig nivå.

Likvärdighet har varit ett honnörsord för svensk utbildning och Sverige har länge lyfts fram som ett av de mest likvärdiga länderna. PISA 2009 visar emellertid att Sverige tappat sin topposition och numera ligger på en högst genomsnittlig nivå. Detta är oroande.

 

Las också >>

Svenska skolan på efterkälken: Dagens Nyheter, 2010-12-07

Svenska elevers resultat försämras: Dagens Nyheter, 2010-12-07

Svenska elever halkar efter i världen: Svenska Dagbladet, 2010-12-08

Lång väg kvar till Kunskapslandet: Svenska Dagbladet, 2010-12-08

Perspektiv skolan: Svenska Dagbladet, 2010-12-08

”Vi har länge varnat för det här”: Svenska Dagbladet, 2010-12-07

Ökade klyftor försämrar elevernas kunskap: Sveriges Radio Ekot, 2010-12-07

[Bild: Lindgren Labs]

SL


Osäkert i skånska skolor

10 november 2010

 

Arbetsmiljöverket har kritiserat två skolor i Kristianstad – Rönnowskolan och Sånnaskolan – för bristande säkerhet i naturkunskapslokalerna.

Det är skräpigt och farligt. Risken är att arbetstagare utsätts för olyckor och ohälsa i onödan. Det saknas rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete och med hänsyn till kunskaperna så håller de båda skolorna inte måttet.

clipart

Riskbedömning för kemilaborationer saknades. Dragskåp saknade säkerhetsskydd och skolorna hade inga riktiga skyddskläder. Ögonduscharna var fel inställda. Gamla kemikalier skräpade i rostiga och ostädade förvaringsskåp och gasflaskor var inte säkert placerade. Städpersonalen kände inte till vilka risker som finns i en kemisal.

Särskild oordning rådde i de utrymmen som enbart lärarna hade tillträde till.

Arbetsmiljöverket kräver att en av skolorna tar hjälp utifrån för att komma tillrätta med problemen eftersom den just nu saknar den kompetens som behövs.

 

Läs också >> Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun; Skolverket, 22 januari 2008

SL


Inget Nobel-pris för Sir Tim Berners-Lee

06 oktober 2009

Skaparen av tjugohundratalets massmedium – WWW – har förtjänat sitt Nobel-pris. Liksom åtskilliga andra världen runt har jag sedan flera år tillbaka visat detta på en av mina webbsidor:

 

tim_for_nobel_def
From thousands of interconnected threads of the Internet, the Internet Pioneer Sir Tim Berners-Lee created the World Wide Web.

 

Sir Tim Berners-Lee är Director för World Wide Web Consortium och professor i datorvetenskap vid Southampton ECS.

Dagens Nobelpris i fysik har gått till Charles Kao, Willard Boyle och George Smith för forskning som också har betydelse för  informationsteknologin och för utvecklingen av Internet.

Läs mera om årets Nobelpris i fysik >> från Vetenskapsakademien och från Sveriges Radio, samt i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Upsala Nya Tidning.

SL


Naturvetenskapernas arbetsfält

20 augusti 2009

 ”Lådan” är ett försök att i skolan visa naturvetenskapernas indelning i ämnen, sambanden mellan olika ämnen och vetenskapernas tillämpning i samhället.

Själva lådan innehåller grundforskning. Till vänster finns de fysiska vetenskaperna som behandlar icke-levande delar av naturen och till höger de biologiska vetenskaperna som behandlar det levande.

I lådans mitt finns vetenskaper som förenar studier av såväl levande som icke-levande delar av naturen.

Locket symboliserar de tillämpade vetenskaperna i samhället.

Matematik är inte någon naturvetenskap men har stor betydelse i det naturvetenskapliga arbetet och förtjänar därför en plats i lådans botten.
 

VETENSKAPEN


ÄR KUNSKAPEN OM


FYSISKA VETENSKAPER
Astronomi (jämför astrologi) universum
Fysik universums struktur med hänsyn till materia och energi
Geografi
(naturgeografi, fysisk geografi)
processer på jordklotets yta
Geologi jordklotets uppbyggnad och utveckling
Hydrologi vatten
Kemi grundämnen och kemiska föreningar
Kosmologi (jämför: kosmetologi) universums egenskaper, ursprung och utveckling
Meteorologi fenomen och processer i atmosfären och deras samspel med jordytan
 
BIOLOGISKA VETENSKAPER
Anatomi organismernas struktur och organ
Botanik växter
Cytologi cellen
Entomologi insekter
Etologi djurens beteende
Fysiologi organismernas livsfunktioner
Genetik arvsanlag och ärftlighet
Histologi vävnader
Molekylärbiologi stora molekylers funktion i levande organismer
Ornitologi fåglar
Zoologi djur
 
TVÄRVETENSKAPER
Ekologi samspelet mellan levande organismer och mellan dem och deras icke levande omgivning
Limnologi sötvattnen och deras organismer
Oceanografi haven och deras organismer
Paleontologi fossila organismer (rester och spår av organismer som levt för länge sedan)
 
TILLÄMPADE VETENSKAPER
Agronomi växtodling
Hortonomi trädgårdsväxtodling
Medicin människokroppen frisk och sjuk
Miljövetenskap tillämpad ekologi
Skogsvetenskap skogens bruk och skötsel
Teknologi (jämför: teknik) kunskapen om bruket av metoder och material till människans nytta; alltså kunskapen om teknik
Veterinärmedicin husdjuren friska och sjuka
 

[Gymnasieskolans kurs Naturkunskap A – NK1201]

SL