2011 är skogens år

09 april 2011

 

FN har utsett 2011 till det internationella skogsåret. Under hela året kommer skogen och värdet av skog att uppmärksammas runt om i världen.

I Sverige samverkar nätverket Naturens år mellan organisationer och myndigheter som följer FN:s årliga kampanjer om naturens värden för att skapa engagemang, sprida information och öka kunskaperna om skogen.

 

logo: Internationella skogsåret

Under 2011 kommer nationer, myndigheter och organisationer världen över att visa på skogens betydelse för människans överlevnad.

Skogen är en viktig källa till förnybara råvaror, men skogsbruket har samtidigt en betydande inverkan på Sveriges biologiska mångfald – värdefulla naturskogar och andra skyddsvärda biotoper kan exem-pelvis hotas av avverkning.

Levande skogar” är ett av de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt. Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras, och kulturmiljövärden och sociala värden tas till vara.

Landsbygdsministern, Eskil Erlandsson (c), och miljöministern, Andreas Carlgren (c), ansvarar för regeringens politik för naturvård, skogsskydd och hållbart skogsbruk. Kampanjåret syftar till att främja ett hållbart brukande av skogen.

Skogen har blivit en globalt högt prioriterad politiska fråga. I Nagoya under konventionen om biologisk mångfald beslutades att avskog-ningen i världen ska halveras före år 2020; länderna ska också säkra ett långsiktigt skydd för 17 procent av landytan. I Cancún under klimat-konventionen beslutades om stöd för fattiga länder för att hindra ut-armningen av skogen.

 

logo: Tobias Flygar

Ett 30-tal organisationer och myndigheter samverkar i nätverket Naturens år. Fjärilen som symbol för Naturens år är skapad av Tobias Flygar.

Syftet med nätverket är att driva en nationell samverkan kring aktuella teman. Nätverket startades 2009 för att uppmärksamma 100-års-jubileet av Sveriges första nationalparker och naturskyddlagstiftning. Samarbetet fortsatte 2010 med biologisk mångfald som tema med anledning av FN:s internationella år för biologisk mångfald (IYB), och i år, 2011, är temat skogen med anledning av FN:s internationella skogsår.

SL


Naturvård utan vett och kunskap

27 januari 2010

 

bild: Jim Brandenburg

Sveriges pinsamma inledning av det internationella biodiversitetsåret 2010 har försatt det inavelsskadade och utrotningshotade svenska vargbeståndet i ett ännu sämre genetiskt läge.

Den kunskap som hade kunnat erhållas från stamträdet över de vilda svenska vargarnas släktskap har över huvud taget inte använts av de ansvariga myndigheterna. Detta är kunskap som kostat miljonbelopp av våra skattemedel.

Inom offentlig svensk naturvård råder en i det närmaste total avsak-nad av långsiktighet och koppling till det vetenskapliga kunskapsläget. Det är dags att ge forskningen tillbaka sin rättmätiga plats vid beslut om utrotningshotade djur i Sverige.

Det är naturligtvis inte biologiskt möjligt att skjuta av vargstammen till en bättre hälsa, som en – enligt egen uppgift miljöengagerad – miljö-minister tycks tro. Jakten har bedrivits så att genetiskt viktiga individ riskerar att ha blivit skjutna. De vargar som bär på gener från de två invandrande hanarna, som för första gången på 18 år lyckats tillföra stammen friskt genetiskt material, kan ha dödats under jakten.

Åtta forskare vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet – docenten i populationsgenetik Linda Laikre, filosofie doktorn i etologi Sven Jakobsson, professorn i populationsgenetik Nils Ryman, docenten i etologi Cecilia Kullberg, filosofie doktorn i populationsgenetik Lena Larsson, professorn i etologi Tommy Radesäter, professorn i ekologi Birgitta Tullberg och professorn i ekologi Christer Wiklund – försöker i en artikel i Dagens Nyheter att förklara en del.

Det är tråkigt – ja, skandalöst – att jaktministrarna Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson inte frågat dem innan de startade sin vettlösa ”naturvårdskampanj” för att ”rädda” vargen. Nu försöker också en politiskt (!?) sakkunnig (!?) i jaktfrågor (!) från jordbruksdepartementet att försvara eländet.

Om Andreas Carlgren skall tillåtas att själv ansvara för både klimat-bluffen och vargslakten så bör regeringen fundera över varför också miljoner av våra skattemedel skall användas för att utbilda och an-ställa kvalificerade och högt kompetenta vetenskapsmän och -kvinnor här i landet.

[Säkert skulle jägarna själva ha tagit hand om slakten på sitt eget sätt och mycket billigare, men det är inte en sådan ordning vi vill ha i Sverige.]

 [Bild: Jim Brandenburg]

SL


Internationella biodiversitetsåret 2010

14 januari 2010

2010

Förenta Nationerna har förklarat 2010 som det internationella biodiversitetsåret. Det är en hyllning till livet på jorden och till betydelsen av livets mångfald för våra liv. Världen välkomnas att under 2010 medverka till att skydda livets mångfald på jorden.

Vid invigningen av biodiviersitetsåret i Naturhistoriska Museet i Berlin uppmanade Tysklands förbundskansler Angela Merkel världen att skydda jordens biologiska mångfald:

– The conservation of biological diversity has the same dimension as climate protection. We need a trend reversal – not at some point in the future, but immediately.

Den 30 september 2009 sände Miljödepartementet ett brev till EU:s miljöministrar för att presentera EU-ordförandeskapets satsning för biologisk mångfald.

Andreas Carlgren skriver: ”Att värna den biologiska mångfalden är avgörande för människan och en av de mest krävande utmaningarna vi står inför. Vi miljöengagerade politiker har ett särskilt ansvar för att kommunicera vikten och värdet av biologisk mångfald inom våra regeringar, partier och politiska systemet, men även bredare till näringslivet, lokala aktörer och en bredare allmänhet. Det arbetet vill vi stödja.”

Observera att det står ”Vi miljöengagerade politiker …”.

Det svenska EU-ordförandeskapet har skapat en webbplattform för att bidra till ett lyft för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i den politiska diskussionen. Satsningen skulle ses som en upptakt inför det internationella biodiversitetsåret 2010.

FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) är ett globalt avtal om bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden. Under åren 2009-10 pågår en uppföljning av konventionens mål om att senast 2010 hejda förlusten av biologisk mångfald. 2010-målet är ett svenskt initiativ.

Konventionen UN Convention on Biological Diversity (CBD) omfattas av 192 stater samt EU och beskrivs här på engelska, spanska och franska.

bild: Pawel Flato

Det är naturligtvis internationellt ytterst pinsamt och skamligt för Sverige och för svensk naturvård att i landet inleda bioversitetsåret med en besinningslös jakt på en rödlistad och akut hotad (CR) art som vargen.

Det är svårt att förstå hur miljöministern Carlgren skall kunna se övriga EU:s miljöministrar i ögonen och uppträda som miljöengagerad politiker. Han förlöjligar och drar skam över Sverige.

[Bild: Pawel Flato]

SL