Svensk klimatforskning

03 april 2012

 

Energimyndigheten har tvingats lägga ner två svenska projekt för utsläppsminskning av koldioxid efter hård kritik från FN.

En miljon kronor hann Energimyndigheten lägga ner på projekten innan den tvingades dra sig ur.

– Det var ingen som visste hur man skulle räkna …

– Vi använde expertis som fanns …

FN:s bedömning skilde sig från Energimyndighetens, antagligen för att de i FN lärt sig att räkna.

Kan det finnas ett enkelt samband med att matematikundervisningen är för dålig i svenska skolor?

Regeringen har nu beslutat att 50 tusen matematiklärare ska förbättra sitt sätt att undervisa fram till år 2016 med hjälp av tusen lärare som ska utbildas till att bli coacher för sina kollegor. På sikt kan kanske även klimatet få glädje av det initiativet.

 

SL

 


Fladdermus hindrar vindkraftspark

03 januari 2012

 

Planerna för en vindkraftspark i Arkelstorp i norra Skåne stoppas för den utrotningshotade fladdermusen barbastell.

 

bild: Jasja Dekker
Bredörad fladdermus  (Barbastella barbastellus)

 

Barbastellen är liten och svart med 1,5 centimeter långa öron och en vingbredd om 30 centimeter. Den lilla munnen och korta nosen ger fladdermusen ett mopsliknande utseende; på svenska kallas den bredörad fladdermus eller mopsfladdermus.

Barbastellen är starkt hotad och lever bland annat i skogarna i norra Skåne, väster om Arkelstorp.

Vid Arkelstorp vill Eolus Vind AB bygga en vindkraftpark med fem verk som når upp till 150 meters höjd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad avslår begäran och vill, som remissinstans till Länsstyrelsen, att parken inte får byggas.

 

Läs vidare …

Barbastell (Barbastella barbastellus). Ingemar Ahlén. ArtDatabanken, SLU, 2013-05-15.

Naturvårdsverket: Barbastell (Barbastella barbastellus). EU-kod: 1308. Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2 NV-01162-10 Beslutad: 20 januari 2011.

Images of Life on Earth (på engelska).

… och i tidningarna >> Kristianstadsbladet   Norra Skåne   Skånskan   Helsingborgs Dagblad   Laholms Tidning.

 

[Bild: Jasja Dekker]

SL

 


Europe’s Energy Future

28 oktober 2011

 

Future European energy plans in view of the recent German decision to run down its nuclear power.

Open lecture with professors David MacKay, Rainer Salomaa and Ferdi Schüth

Tisdag 8 november 2011, kl. 10.00—13.15
Kungliga Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

The lecture is free of charge and open to the public. Registration is required for all participants.

 

David MacKay Rainer Salomaa Ferdi Schüth

David MacKay, Rainer Salomaa and Ferdi Schüth

 

David MacKay, Professor of Natural Philosophy, University of Cambridge, was appointed as Chief Scientific Advisor to the Department of Energy and Climate Change in 2009. His role is to ensure that the Depart-ment’s policies and operations are underpinned by the best science and engineering advice available.

Sustainable Energy – without the hot air

David. MacKay´s book (2008) ”Sustainable Energy – without the hot air” is here available free online.

Rainer Salomaa, Professor of nuclear engineering, Aalto University, Helsinki, will give his views on the consequences of the Fukushima nuclear accident for Helsinki’s energy future.

Professor Ferdi Schüth, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, prepared the German Academy of Sciences report to the Bundes-kanzler’s Ethikkommission on the consequences of the closing of German nuclear plants.

The direct effects of the decision of the closing of German nuclear plants are that the building of coal and gas fired power stations in Germany will be escalated. This will have implications for the EU climate driven energy policy.

 

[Bilder: Respektive institut och förlag]

SL


Medvind för Taggen Vindpark utanför Åhus

18 oktober 2011

 

Mark- och miljööverdomstolen har avvisat överklagandena från Föreningen Åhus-kustens bevarande och från 33 enskilda personer om tillståndet för att uppföra vindkraftsparken Taggen utanför Åhuskusten.

Ålakusten och Taggen Vindpark är tidigare beskrivna här i bloggen.

Mark- och miljööverdomstolen har nu bedömt att de elva kilometerna från kusten till vindkraftsparken gör att de boende vid kusten inte skall bli störda av buller eller ljus.

Föreningen för Åhuskustens bevarande får inte överklaga därför att den inte har bedrivit verksamhet under tre år, inte har hundra medlemmar och inte har ”tillräckligt stöd från allmänheten”. Föreningen har dock samlat in 800 namn – motsvarande tio procent av befolkningen i Åhus.

 

SL


Nytt hopp …?

29 september 2011

 

29 september 2011

 

Lena Ek, miljöminister

Statsminister Fredrik Reinfeldt har i dag utsett Lena Ek till miljöminister och chef över Miljödepartementet.

 

bild. Martina Huber
Miljöminister Lena Ek

 

Samtidigt fick Anna-Karin Hatt ansvar också för energifrågorna och blev IT- och energiminister.

De nya ministrarna har tillträtt omedelbart.

 

I budgetpropositionen, Utgiftsområde 20, står följande att läsa:

Klimat
– – – Regeringen ska bygga vidare på den ambitiösa klimat- och energipolitiken genom att ta fram strategier och konkreta förslag för att skapa ett Sverige utan klimatutsläpp till 2050. – – –

Klimatutsläpp? Klimat är resultatet av väderförhållanden under långa tider. Klimat är inte något som kan släppas ut.

Det är en förhoppning att den nya miljöministern kan uppvisa större intellektuell och språklig förmåga.

 

bild: Johan Ödmann
Andreas Carlgren
har lämnat regeringen

 

[Bilder: Martina Huber, Johan Ödmann]

SL


Ålakusten vid Hanöbukten kan bli världsnaturarv

11 september 2011

 

Ansträngningar pågår för att göra ålakusten vid Hanöbukten till världsnaturarv.

Kristianstads läns ålfiskeförening har överklagat miljödomstolens i Växjö beslut om att tillåta bygget av vindkraftparken Taggen i Hanöbukten.

 

Ålfiskeföreningen anser att vibrationerna från betongfundamenten kommer att störa ålynglens vandring i Hanöbukten och längs Blekinge-kusten när vindkraftverken är igång. Elkablarna från vindkraftverken genererar magnetfält som hindrar ålynglens vandring och på grund av sin höjd måste vindkraftverken ha högintensiva varningsljus som också stör ålens vandring.

I miljökonsekvensbeskrivningen berörs inte den viktiga ålakusten, dess ålfiskare och besöksnäring. Om det är företaget som vill bygga vindkraftparken som också låtit göra miljökonsekvensbeskrivningen är det inte konstigt om ålakusten utlämnats, annars är det oförståeligt, framgår av ålfiskeföreningens överklagande till Miljööverdomstolen i Stockholm.

Miljödomstolen har under sommaren gett tillstånd till att fortsätta med projektet Taggen Vindpark med 83 vindkraftverk som skall byggas i Hanöbukten, 12 kilometer utanför kusten vid Åhus. Vattenfall drev tidigare projektet Taggen, men idag drivs projektet vidare under namnet Taggen Vindpark i samarbete med Hanöbukten Offshore AB.

Flera överklaganden har nu kommit in till Miljööverdomstolen i Stockholm.

Föreningen för Åhuskustens bevarande behandlar Taggenprojektet men uppger att det är ”förbjudet att kopiera innehållet”.

 

SL


Protest mot vindkraftverk på Ornö

03 juni 2011

 

Säg NEJ till vindkraft på Ornö, eftersom det är ett icke reversibelt intrång i en opåverkad naturmiljö!

Haninge kommun planerar att etablera 50 vindkraftverk på Ornö; 25 på norra och 25 på södra delen av ön.

 

bildmontage: www.ornöborna.se
Vidkraftshotet över Ornö (montage)

– Vindkraftverkens påverkan på rovfågelstammen kan vara förödande för tillväxt och vidmakthållande, bl.a. av havsörn. Flera kända havsörnsbon finns inom de planerade vindkraftsområdena på Ornö.

– Många av vindkraftverken planeras inom eller i direkt anslutning till bronsåldersbosättningar med skärvstenshögar, röjda odlingsområden och stensättningar.

– Ornös invånare och alla friluftsbesökare har sökt sig till ön därför att de vill leva i en kulturbygd som är fri från tätorternas ständiga brus och buller. Tystnaden kommer att bli ett minne blott …

Säg NEJ till vindkraftverk på Ornö

Vindkraft nej tack

 

Läs mer >>

– om den ideella föreningen Ornöborna som bildades 2002 och om den planerade vindkraftsutbyggnaden på Ornö.

– om Länsstyrelsens beslut om miljöpåverkan från planerad verksamhet i fråga om uppförande av ett vindkraftverk.

– om Klippor på Ornö i Stockholms södra skärgård.

 

SL

 


Svenska språket eller enbart politikertugg

01 juni 2011

 

I P1:s morgonmagasin hörde jag tidigt på måndagen den 30 maj nyheten att Tyskland skall avveckla all kärnkraft till år 2022.

I en 6 minuter och 53 sekunder lång intervju med miljöminister Andreas Carlgren fick jag mest höra vanligt politikersvammel och papegojlikt upprepande av agitationsfraser. Under knappt sex minuter hördes ordet ”klimatutsläpp” åtta gånger – mer än en gång i minuten.

”Klimatutsläpp” – vad är det, utsläpp av klimat? Verbal luftförorening?

Jag söker i Svenska Akademiens ordlista över svenska språket.

De enda sammansättningar med klimat- som finns är -anläggning, -bälte, -fråga, -förhållanden, -försämring, -förändring, -gräns, -isk, -kammare, -konvention, -lära, -ologi, -ologisk, -ombyte, -politik, -politisk, -station, -typ och –zon.

I svensk språket finns inte något som heter klimatutsläpp.

Det borde vara ett rimligt minimikrav att svenska folkets före-trädare i regeringen har förmåga att uttrycka sig begripligt och med användande av svenska språket.

 

bild: Victor Brott
Ministerutsläpp

* * *

Från Maud Olofssons skola

Jag söker vidare i Google och finner att Birger Schlaug den 12 januari 2009 efter att ha hört Maud Olofsson använda ordet ”klimatutsläpp” ungefär 22 gånger på fem minuter blev tvungen att ta reda på om ordet …

Tyvärr måste jag gissa vad Birger Schalug ville veta om ordet ”klimatut-släpp”. Länken som Google visar till berättar istället att ”två sökningar på Google drar lika mycket energi som det går åt för att koka upp en vatten till en kopp te”.

Vidare får jag mer än fyrtio tusen svar på min sökning om ”klimat-utsläpp”. – Resultatet av en intellektuell och språklig förflackning, antagligen med politikerstöd.

* * *

Det skulle vara klimatsmart om en klimatpolitiker klimatstädade sitt klimatspråk så att klimatföroreningarna inte klimatutsläpptes och klimatförstörde språkklimatet för dem som förstår och kan använda svenska språket.

* * *

Läs också >>
DN 30 maj – DN 1 juni – SvD 30 maj – SvD 31 maj – Norra Skåne.

SL


Har vindkraftståget gått?

13 november 2010

 

Vindkraften har nått sin fulla potential år 2015. Utvecklingen har planat ut och tekniken har nått mognadsstadiet visar en studie från Patent- och registreringsverket, PRV, av 21 tusen ansökningar om patent från 80 länder sedan 1970.

Sverige står bara för en halv procent av patentansökningarna sedan 1990 – totalt 105 stycken – och ligger långt efter Danmark och Tyskland.

bild: Sveriges Radio
Har svenska företag missat vindkraftståget?

Antalet patent inom ett nytt teknikområde följer ett givet mönster – en tydlig S-kurva. Vindkraften är nu inne i sin mognadsfas och om några år uppnås också den fysikaliska gränsen för hur stora rotorbladen kan bli.

Dagens vindkraftteknik är fortfarande i tillväxtfasen när det gäller regleringen och hur turbinen skall optimeras för att kunna nå högsta möjliga effekt.

”Svenska företag har missat vindkraftståget” skriver tidningen Ny Teknik, nr 45, sidan 6, 10 november 2010.

* * * * *

Vindkraften kan bli ett uppsving för vägbyggarna. Stora som små bolag slåss om att få bygga vägar och fundament, men de har be-kymmer med att få tillstånd av markägare och myndigheter. Framtiden för byggbolagen med vindkraften avgörs antagligen av miljödom-stolarna.

En kraftig utbyggnad av vindkraften är kontroversiell. Överklagandena är redan många och motståndet växer mot framför allt de större projekten.

Det råder full storm i vindkraftdebatten.. Det finns en djup spricka mellan dem som förespråkar vindkraft och deras motståndare.

Motståndarna anser att det inte blåser tillräckligt mycket i Sverige för att vindkraften skall vara försvarbar, att effekten blir för låg och att byggandet subventioneras i för hög grad. Andra anser att en omställ-ning till ”ren” el måste ske och att vindkraft handlar om ”vägval”.

bild: Ny Teknik

[Bilder: Sveriges Radio; Ny Teknik]

SL


Problematisk start för Östersjögasledningen

09 april 2010

 

Idag har NordStream tagit det första spadtaget på land i byn Grjazovec för den ekologisk ifrågasatta gasledningen från Ryssland genom Vyborg till Greifswald i Tyskland.

bild: Sveriges Radio

Avsnittet på land från Grjazovec till Vyborg är delat i två etapper om 917 km och 703 km. Vid Vyborg skall ledningen sedan gå ut i havet.

Bekymren i den änden har redan börjat. Under grävningsarbetet framkom nyligen att byggarna har hämtat sanden till underlaget utan tillstånd, det betyder att de helt enkelt har stulit sanden. Kanske passerar sådant i den lilla regionen Babaevo men hur kommer det att gå när ledningen passerat Vyborg och kommer på internationell grund?

De som bor i trakten av byn Grjazovec har inte råd att ansluta sig till gasledningen utan eldar själva med ved eftersom anslutnings- och servicepriserna är för höga. Dessutom tjänar Gazprom betydligt mer på att sälja sin gas till Europa än till sina egna landsmän.

Den ansvarige för Gazprom Invest West är inte medveten om detta problem. I en intervju påstår han att invånarna i Grjazovec och Babaevo till 100 % är försedda med gas.

Läs mera>>

2010-04-09 – Bygget av gasledningen i Östersjön i gång (Dagens Nyheter)
2010-01-17 – Byggstart för Östersjöns största energiprojekt någonsin (E24)
2009-08-31 – Vad är problemet med Nord Stream? (Världen idag)
2009-06-30 – Nej till Nord Stream (Dagens Arena)
2009-05-19 – Synpunkter på Nord Streams gasledningsprojekt i Östersjön (Gotlands Ornitologiska Förening)
2009-02-19 – Detta är vad Schenström kan sälja till Nord Stream (Newsmill)
2009-02-13 – Stoppa svängdörrarna hos regeringskansliet, ang Nord Stream (Jens Holm (v))
2007-11-26 – Nej till gasledning i Östersjön (Svenska Dagbladet)

SL