Kunnighet eller myndighet om begåvning

02 maj 2015

 

Skolverket har av den förra regeringen fått uppdrag att utarbeta ett stödmaterial för barn med särskild begåvning. Forskning har visat att just elever med särskilt hög begåvning ofta vantrivs i skolan och därför får problem.

Professor Roland Persson är Sveriges främste expert inom området särbegåvning och internationellt erkänd för sin forskning. Han fick i uppdrag av Skolverket att skriva texter till stödmaterialet.

* * *

Professor Persson anser att det handlar om vetenskaplig, okontroversiell fakta att slå fast att en del barn är intellektuellt begåvade, men att andra inte är det. Denna distinktion är viktig att göra; utan den så blir projektet helt värdelöst. Den skilda synen på hur begreppet begåvning skall användas har nu orsakat att texterna av Sveriges erkänt främste expert inte får komma med.

* * *

Johan Börjesson är undervisningsråd vid Skolverket och ansvarig för stödmaterialet för begåvade elever. Undervisningsrådet förklarar att han vill hålla sig till begreppet särskild begåvning, eftersom professor Perssons användning av ordet begåvning kan antyda att alla barn inte är begåvade. En sådan formulering kan undervisningsrådet inte ansvara för.

Av beskrivning framgår att undervisningsrådet självt inte har någon högre akademisk skolning utan kommit till Skolverket från en tidigare tjänst som vanlig lärare. Inom skolan har undervisningsrådet tydligen aldrig träffat på några mindre begåvade barn.

 

Läs mer >>

Fler än 500 000 resultat på internet om
professorn i pedagogisk psykologi Roland S Persson vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Professor emeritus Kjell-Åke Forsgren, Umeå universitet: Skolverket ger falsk bild av forskningen. Lägg de ideologiska skygglapparna åt sidan.

För många barn är skolgången ett enda långt lidande. De skickas till utredning för diagnoser som adhd och dyslexi, medan knappt ingen vågar tala om det verkliga problemet – svag begåvning.

Svårigheter med tänkandet är den enklaste förklaringen till skolmisslyckanden; förr talades det om elever som inte ”hade läshuvud”. Barn med svag begåvning har svårt att organisera och planera, har problem med tiden och att prioritera mellan olika saker. Koncentrationssvårigheterna kan hänga samman med svårigheten att koncentrera sig på något som förefaller obegripligt. [Svenska Dagbladet; 2012-10-15.]

 

SL

 


Nytt krig i Göingeskogarna

29 juni 2014

 

Snapphanarna var ett slags motståndsrörelse i södra Sverige under senare delen av 1600-talet som kämpade mot den svenska ”ockupationsmakten”. Ett nytt snapphanekrig kan nu skönjas i Göingebygden.

— Det här är en krigsförklaring från mig. Nu vill jag inte ha med Migrationsverket att göra längre, säger kommunalrådet Patric Åberg i Östra Göinge kommun.

– Jag är fullständigt vansinnig, jag har inget som helst förtroende för Migrationsverket längre. Så sent som i förra veckan blev vi lovade att det inte skulle bli fler platser i vår kommun och nu kommer det här, säger han upprört.

Vid ett flertal tillfällen har Patric Åberg påtalat att Östra Göinge tvingas ta ett alltför stort ansvar i förhållande till kommunens storlek. Migrationsverkets handlande om Brobysjukhuset har han kallat ett statligt övergrepp.

– Jag vill rekommendera andra kommuner att inte skriva några avtal med Migrationsverket; det går inte att lita på dem. Men jag tänker inte ge mig, min fajt är inte över, säger kommunalrådet Patric Åberg.

 

bild: Wikipedia Commons
Östra Göinge kommun i norra Skåne

 

Östra Göinge

Kommunalrådet Patric Åberg, berättar om sin vardag under juni månad:

— För närvarande är migration och flyktingmottagande en prioriterad fråga. Under juni månad kommer jag träffa olika aktörer – däribland representanter från Länsstyrelsen, Migrationsverkets mottagningschef Caroline Hejnered och regeringens samordnare för flyktingmottagande; Lars Stjernkvist och Gunnar Hedberg – för vidare diskussioner.

 

Rötter

bild: And. Lagerholm, Broby
Broby sanatorium, 1913

Mina rötter finns i Göingeskogen, i Broby och på Sanatoriet. Min morfar var vid början av nittonhundratalet och fram till sin död 1935 maskinmästare vid Sanatoriet, som nu kallas Brobysjukhuset, och bodde tillsamman med sin familj i lägenheten ovanför maskinverkstaden. I Tomtebo hade min mamma sin lekstuga i utkanten av sanatorieparken.

Jag har som liten promenerat med min mormor i Tivoliparken i Broby och tittat på fåglarna. Senare har jag i hembygdsparken kunnat bli bekant med den kultur som tidigare generationers göingar levde i.

Jag har sett den enkla backstugan där ”Lastar-Anna” blev ensam kvar 1903 för att sedan själv försörja och uppfostra de sex barnen. Anna och barnen skulle följa efter när ”Lastar-Sven” kunde skicka hem biljetter från Amerika till dem, men Sven dog i Amerika 1912.

 

bild: And. Lagerholm, Broby
Sanatoriets panncentral (morfar till vänster)

 

Läs mer >> kommentarerna till krigsförklaringen,

SD vill i stället hjälpa på plats. Kristianstadsbladet, 2014-07-01

Åbergs utspel möter kritik från femklövern. Kristianstadsbladet, 2014-07-01

S efterlyser helhetsgrepp. Kristianstadsbladet, 2014-07-01

V: En möjlighet att blomstra. Kristianstadsbladet, 2014-07-01

och om krigsförklaringen >>

Patric Åberg förklarar krig. Kristianstadsbladet, 2014-06-28

Fler platser på Brobysjukhuset. Kristianstadsbladet, 2014-06-27

Sämst betyg för Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. SVT Nyheter, 2014-06-24

Tjernobyllägret 20-årsjubilerar. Kristianstadsbladet, 2014-06-20

Klart för 200 platser på Brobysjukhuset. Kristianstadsbladet, 2014-06-13

De första flyktingarna på plats. Kristianstadsbladet, 2014-06-10

Flyktingförläggning kan öppna. Kristianstadsbladet, 2014-06-02

Kommunen JO-anmäls. Kristianstadsbladet, 2014-05-14

Kommunchefens ultimatum stoppade flyktinganläggning. Kristianstadsbladet, 2014-05-09

Brobysjukhuset får vänta. Kristianstadsbladet, 2014-05-08

Forna Brobysjukhuset godkänt för flyktingar. Kristianstadsbladet, 2014-04-15

Norra Skåne, 2014-07-01

 

SL

 


Usel svensk skola

12 juni 2014

 

Lärare som är öppet kritiska i skolan riskerar att straffas med utfrysning eller omplacering.

– Demokratin i skolan fungerar inte. För mig är det rena rama diktaturen, när jag inte får ifrågasätta, säger en lärare till
Sveriges Radio.

Rektorerna har fått alltför mycken makt. Många lärare vågar inte ens säga ifrån, när de tycker att något är fel, för att inte bli utfryst av rektor och arbetslag och för att inte få en stämpel som ”jobbig”. Det händer också att kollegor ”tjallar” och därmed kan inspirera rektorer till trakasserier.

– Det är väldigt tyst i lärarrummet i skolan. Så fort någon ifrågasätter någonting så betraktas det som att han inte vill samarbeta. Man känner sig utanför.

img: skola
Vilsenhet, inkompetens och kunskapsförakt

Flera lärare är rädda för repressalier och upplever att de straffas för att de har varit öppet kritiska; de vill inte att deras namn ska komma ut. Bland kommentarerna skriver anonyma läsare på nätet bland annat:

— Den individuella lönesättningen som görs vid årliga samtal med rektorn är ett verktyg med vilket rektorer kan trycka ner sin personal.

— Förr var en rektor alltid en välutbildad akademiker samt oftast den mest erfarna och respekterade läraren. Idag är rektorer politiskt tillsatta, ofta lågutbildade och utan egen undervisningserfarenhet, men lojala mot kommunens ekonomiska mål.

— Rektorerna får sina tjänster genom lojalitet med makten och inte för sin arbetsledande och pedagogiska kompetens. Rektorn blir den politiska maktens förlängda arm in i skolvärlden och genomför de direktiv som politikerna pekar ut.

— Eftersom politiker ser skolan främst som ett kostnadsställe i den kommunala budgeten, och ibland som ett verktyg för att genomföra samhällsförändringar, så får rektorerna uppdragen att effektuera politikernas krav på besparingar, omorganisationer, omprioriteringar, projektarbeten vid sidan om kärnverksamheten och annat.

— Rektorerna är inte sällan förskolelärare i botten och väljer att vara lojala med makten, antingen på grund av sin inkompetens eller av karriärskäl, oavsett om direktiven gynnar eller missgynnar skolans kärnverksamhet.

— Detta är en av de största orsakerna till lärarnas låga status och till skolans fiasko.

— Lärarkåren har inget att säga till om, de få kompetenta lärare som finns kvar skärmar i stället av sig och fokuserar på sina elever. De deltar inte i ”skolans förändringsarbete” eller andra av rektorernas poänggivande aktiviteter. Till sist blir de betraktade som bakåtsträvare med samarbetssvårigheter.

— Lärarnas båda fackliga organisationer har missat problemet: vilka styr skolan, på vilka grunder och mot vilka mål.

— Dessa rektorer kan producera tonvis med floskler om ”bästa skola”, ”allas lika värde” och liknande, men deras kunskapsförakt lyser ändå igenom.

Skolan i Sverige idag är ett resultat av decenniers kunskapsförakt i kombination med politisk påverkan av utbildningsvärlden.

 

Läs också >>
Det obegripligt lärda samtalet, 2014-04-30

 

SL

 


Det obegripligt lärda samtalet

30 april 2014

 

De ständigt sjunkande resultaten inom svenska skolor har väckt ökat intresse. Senaste rapporten från den internationella studien PISA (Programme for International Student Assessment) omfattar läsförståelse, matematik, naturvetenskap och problemlösning.

Med egen erfarenhet som universitetslärare, lärarhandledare och gymnasielektor har naturligtvis även jag förfasats över bristen av resultat. Lokala skolrektorer och skolpolitiker, som ofta bär ansvar för avintellektualisering och kunskapsfientlighet, för att  inte rent ut säga fördumning, har utifrån sina egna varierande grader av okunskap startat desperata försök till skolutveckling.

För skolning (?) av lärare (?) har jag fått del av lokalt pedagogiskt (?) material. Frågetecknen markerar att jag vill ifrågasätta materialet som sådant, dess syfte och främst den grundläggande bildningen hos dem som skall behöva utsättas för denna ”skolning”.

img: skola

Detta är ändå inget skämt, utan stöd för utbildning av verksamma lärare vid gymnasium i Sverige. Frågorna kallas med en kort och enkel pedagogisk term för förståelsefördjupande (?).

Stöd vid samtal

— Hur menar du?
— Hur menar du när du säger att … ?
— Vad tänker du om att … ?
— Hur ser du på möjligheten att … ?
— Innebär det att … ?
— Skulle det underlätta för dig att … ?
— Det där lät intressant. Kan du beskriva lite närmare?
— Kan du hjälpa mig att förstå hur du menar med … ?
— Vad lägger du in i begreppet … ?
— Hur kommer det sig att du säger så?
— Vilka konsekvenser ser du av detta?

Jovisst, jag undrar också vad som menas. Konsekvenserna har jag emellertid ingen svårighet att inse: De ”lärare” som kan behöva sådant ”stöd”  för sina samtal med kollegor bör, särskilt med hänsyn till de unga eleverna, snarast söka sig någon annan sysselsättning.

 

SL

 


Höst, mörker, svampar och lokaltrafik i Värmland

02 september 2012

 

bild: Lindgren Labs
Björksopp, Leccinum scabrum

 

Läs mer >> om björksoppen i Svampguiden och Spisa nu.

 

Vilse i miljön

Olyckligtvis har även det intellektuella mörkret fördjupats över Värmland. Vid höstens början har Nyheter P4 Värmland (1 september kl 08.38) meddelat att Värmlandstrafiks nya biljettpriser kan rivas upp redan vid årsskiftet.

Ordföranden för Värmlandstrafik, miljöpartiets Jesper Johansson, har medgivit att styrelsen tog beslut utan att ha tillräcklig kunskap om konsekvenserna av det nya systemet och därför först nu ska se över priserna.

Om ledningen för Värmlandstrafik inte har haft förmåga att lämna sådana upplysningar till styrelsen att denna har förmått inse konsekvenserna av sitt beslut, så finns det mycket goda skäl för såväl ledningen som styrelsen att omgående lämna sina uppdrag så att inte invånare och besökare i Värmland orsakas mera skada.

En miljöpartist har nu blivit utbytt – mot en annan likadan. Pamparnas maktspel om de sämsta resemöjligheterna fortsätter, medan tre stora kommuner protesterar – Karlstad, Kristinehamn och Storfors (och lokalpressen låtsas som om ingenting händer).

Styrelsen för Värmlandstrafik har den 15 oktober 2012 beslutat att de omstridda femton stationerna längs Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan kommer att stängas; dock inte förrän 2014 eller 2015.

Styrelsen tycker nu att samarbetsklimatet har blivit bättre, sedan ordföranden bytts ut – och sedan antagligen inga obekväma synpunkter längre vågar framföras.

Satsningen på landsbygden försvåras naturligtvis av Värmlandstrafiks beslut och attraktionskraften hos landskapet Värmland kommer inte att öka.

Enda möjligheten nu att färdas anständigt i obygden är – oavsett vad maktfolket och folkets tjänare – politikerna – vill påstå, att använda en egen bil.

 

SL

 


Svensk klimatforskning

03 april 2012

 

Energimyndigheten har tvingats lägga ner två svenska projekt för utsläppsminskning av koldioxid efter hård kritik från FN.

En miljon kronor hann Energimyndigheten lägga ner på projekten innan den tvingades dra sig ur.

– Det var ingen som visste hur man skulle räkna …

– Vi använde expertis som fanns …

FN:s bedömning skilde sig från Energimyndighetens, antagligen för att de i FN lärt sig att räkna.

Kan det finnas ett enkelt samband med att matematikundervisningen är för dålig i svenska skolor?

Regeringen har nu beslutat att 50 tusen matematiklärare ska förbättra sitt sätt att undervisa fram till år 2016 med hjälp av tusen lärare som ska utbildas till att bli coacher för sina kollegor. På sikt kan kanske även klimatet få glädje av det initiativet.

 

SL

 


Islossning och sommartid

25 mars 2012

 

Under natten försvann isen från sjön och min elektroniska klocka berövade mig en timmes nattsömn.

 

bild: Lindgren Labs
Islossning 24 mars 2012

Det vettlösa experimentet med sommartid påbörjades i Sverige 1980, redan då med betydande motstånd och efter ett misslyckat försök 1916.

Sommartid skall nu sedan 1997 vara föreskriven i ett EU-direktiv, så det måste krävas såväl politisk vilja som grundläggande förstånd bland folkets förtroendevalda för att få ett slut på oskicket.

Sådant förstånd och sådan vilja har vi ännu inte sett i Sverige – vi har ju den riksdag som folket själva har valt.

Inte bara i det lilla Island utan sedan 2011 också i det stora Ryssland har folket insett hur lurade de har blivit och därför avskaffat sommartiden. Regeringen i Kazakhstan avskaffade sommartiden redan 2005 sedan hälsoproblemen blivit upptäckta och Rysslands president talade om ”stress of changing clocks” som skälet för att avskaffa växlingen mellan sommar- och normaltid och behålla sommartiden som ny ”normaltid” i Ryssland året runt.

Under de första åren med sommartid tvingades vårt kuvade svenska folk att vänja sig vid eländet och lärde sig småningom av den löjeväckande ”samhällsinformationen” i pressen om att släpa grillen fram och tillbaka.

Först i den gångna veckan har pressen tagit sitt ansvar och allmänt men försiktigt erkänt de skadeverkningar sommartiden – och växlingen mellan sommar- och normaltid – kan medföra.

Vid övergången till sommartid ökar antalet fall av akut hjärtinfarkt. Ökningen sammanfaller med att vi tvingas gå upp en timme tidigare; efter en vecka kommer antalet hjärtinfarkter att åter vara tillbaka vid ”normal” nivå. Rytmrubbningarna kan emellertid bli svåra och vara veckovis.

 

Tjugo svenska liv offras för sommartidens skullDagens Nyheter

 

Läs mer >>
Aftonbladet   – Dagens Nyheter   – Expressen   – Svenska Dagbladet   – Sveriges Radio Ekot.

 

SL

 


Miljö och politik i Värmland

21 januari 2012

 

Stridigheterna inom Miljöpartiet i Kristinehamn har orsakat att också ordföranden i kommunens miljö- och byggnadsnämnd, Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, har lämnat in sin begäran om entledigande.

Nyheten meddelades i lokalpressen samma dag som Uppdrag granskning synade ”campingaffären” i Kristinehamn.

Oroligheterna inom miljöpartiet i Kristinehamn har behandlats tidigare här den 27 november 2011 och den 31 juli 2011

Möjligen kan det vara problematiskt att i byggnadsnämnden hantera ärenden när enskilda personer utan avtal bygger på kommunens mark och när kommunen utan avtal bekostar driften av enskild verksamhet på kommunens mark. – Sund självbevarelsedrift borde vara tillräckligt för att begära avsked.

* * * * *

 

Granska Kristinehamn vill undersöka om det finns grundläggande och ingrodda fel i hela kommunkulturen i Kristinehamn. Initiativet kommer från kommuninvånare som på olika sätt känt ett motstånd från kommunens politiker och tjänstemän.

De som har startat Granska Kristinehamn har haft med kommunen att göra i olika ärenden som campingen, framtidens skola i de södra kommundelarna och badhusfrågan.

Granska Kristinehamn är inte någon förening utan ett antal personer som har varit engagerade i olika frågor. Gruppen är politiskt obunden. På gruppens webbsida – www.granskakristinehamn.se – finns sådana dokument som beslut, överklaganden och utredningar.

En del anser att det är fel att överklaga. De som överklagar kan emellertid vara sådana som har kunskap och har satt sig in i frågorna. Det är naturligtvis ledsamt för dem som engagerat sig mot oegentligheter att sedan tvingas höra att de är gnälliga och bromsar utvecklingen.

De som har skött sina ärenden på riktigt sätt bör ju inte ha något emot att också bli granskade. Det luktar illa redan när någon försöker släta över och fly från granskning.

* * * * *

Här finns 439 namnunderskrifter från 282 IP-adresser av människor som inte riktigt lyckats förstå vad frågan i Kristinehamn egentligen handlade om, men som ändå ville vara med i skränflocken.

* * * * *

 

Hur Vänernområdet kan göras mer attraktivt för turister har varit en huvudfråga vid ett seminarium i Säffle. Vänern har mycket att erbjuda: en tredjedel av Sveriges skärgårdar finns i Vänern.

Seminariet i Säffle var det tredje i en serie av fem Vänernseminarier. Tyngdpunkten nu var besöksnäringar i området.

Deltagarna var eniga om att Vänern har stora möjligheter att bli en huvudattraktion för turister som besöker Värmland och övriga landskap runt sjön, men att det också krävs mycket arbete för att nå dit.

Den bild av mygel och korruption, ja ren brottslighet, som moderata kommunalrådet Åke Thörnesjö och kommunchefen Anders Dahlén nyligen har visat upp från Kristinehamns kommun kan naturligtvis avskräcka för besök där.

Det finns många fina platser i Värmland som är väl värda att besöka. Res till dem stället – besök inte Kristinehamn och snylta inte på ortens skattebetalare.

 

SL


Skymningen i Värmland

19 januari 2012

 

I Uppdrag granskning har Sophia Djiobaridis på ett övertygande sätt avslöjat och till allmänt beskådande visat upp falskhet och mygel, ja rent av kriminalitet, hos moderata kommunalrådet Åke Thörnesjö och kommunchefen Anders Dahlén, och aningslöshet och enfald bland vilseförda kommunpolitiker och folk på gatan i Kristinehamn.

Heder och ära till Irma Andersson, Ulf Athlei och alla dem som överklagat kommunens olagliga hantering och till Sophia Djiobaridis för en samlad journalistisk insats långt utöver vad de lokala medierna trots sin regelbundna närvaro har förmått att prestera.

Skam åt dem som bara enfaldigt applåderat kommunens olagligheter och till och med försökt smutskasta dem som haft förstånd att avslöja lurendrejeriet.

Vi ville inte han något anbudsförfarande” sa moderata kommunalrådet Thörnesjö.

Naturligtvis inte, när han olagligt försökte ”sälja” kommun-invånarnas värden för mer än nio miljoner för halva priset och dessutom belasta deras kommunala kostnader med ytterligare miljonbelopp.

Då vill ingen mer vända sig till Kristinehamn för att driva camping” hotade moderata kommunalrådet Thörnesjö för att kunna genomdriva sina planer.

Efter att ha sett TV-programmet Uppdrag granskning kanske inte så många fler vill besöka den olagliga campingen och snylta på Kristinehamns skattebetalare.

 

Se här Uppdrag granskning i SVT Play – programmet börjar där vid 20.55.

Läs och se också Kommungranskarnas blogg

Här finns 439 namnunderskrifter från 282 IP-adresser av människor som inte riktigt lyckats förstå vad frågan egentligen handlade om, men som ändå ville vara med i skränflocken.

 

Läs mer >> om förloppet av den kriminella härvan som den har skildrats i lokala pressen:
Skymningens camping ska säljas i morgon [NWT, 26 maj 2010]
Fick inte lämna bud på campingen [NWT, 26 maj 2010]
Ytterligare kritik mot kommunen i campingfrågan [NWT, 28 maj 2010]
Säljbeslutet överklagas av 33 personer [NWT, 23 juni 2010]
Uppdrag granskning synar campingaffären [NWT, 18 januari 2012]
  Politiker och tjänstemän svarslösa:
  – Det kände jag inte till.
  – Det var inte bra.
  Kommunens politiker och högsta tjänstemän har svårt att förklara sig när teve i kväll granskar den infekterade försäljningen av Skymningens camping.
Kommunen äger campingen [NWT, 19 januari 2012]

 

SL


Lokal politiker orkar inte längre med miljöpartiet

27 november 2011

 

Den konflikt som finns inom miljöpartiet i Kristinehamn sedan en lång tid skall vara orsaken till att en lokalpolitiker nu ”måste sluta”. – ”Det går inte, när man mår dåligt”. Kommunalrådet väljer att sitta kvar på sin post.

Avhoppet nu innebär att politikern lämnar sina uppdrag som ledamot i tekniska nämnden, ersättare i skolnämnden, ungdomsrepresentant i demokrati- och framtidsgruppen och ledamot i trygghets- och folk-hälsorådet. Kommunfullmäktige är folkvalt och ett avhopp skulle vara definitivt, så det uppdraget behåller hon.

Det kan bli besvärligt att finna några miljöpartimedlemmar som förmår att ta över alla dessa politiska uppdrag i den lilla lokala partiorga-nisationen.

Valet av kommunalråd skall ha gjorts av fem personer, av vilka fyra röstade, och vid fastställande av kommunprogrammet var fem personer närvarande. Senare har det varit ”runt åtta” vid mötena som då skall ha haft ”en väldigt otrevlig stämning”. (Artikel i Nya Kristine-hamns-Posten, fredag 25 november 2011, sidan 4: Miljöpartist tar timeout.)

Det är beklämmande och beklagligt att en endast handfull personer skall ges möjlighet att bedriva den lokala verksamheten för ett riksomfattande politiskt parti och i stället för att förvalta ansvaret för att miljöfrågorna behandlas sakligt och kompetent – (på kommuninne-vånarnas bekostnad) förvandla lokalpolitiken till sandlådebråk.

Miljöpartiet är inte enbart Åsa Romson och Gustav Fridolin i televisionen utan också allt detta vi kan se ute i bygder och sandlådor.

SL